Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych

Posted by on Kwi 5, 2018 in Aktualności

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach dla pracowników pomocy społecznej.
Wszystkie szkolenia prowadzone będą w sali szkoleniowej Fundacji FENIKS w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 1

Cena szkolenia to 175 zł/ osoba

Wszystkie szkolenia można zorganizować na zamówienie OPS lub ZI na terenie całej Polski.

Wszelkie pytania i zgłoszenia na załączonym formularzu: Kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres:

kontakt@fundacjafeniks.pl lub tel. 696 081 880, 510748620

 

„Kontakt z klientem trudnym”
8 maja godz. 9:00 – 15:00

 1. Definicja tzw trudnego klienta.
 2. Charakterystyka klienta z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniem, w kryzysie suicydalnym.
 3. Charakterystyka kontaktu z klientem agresywnym i manipulującym. Narzędzia ochrony siebie przed manipulacją
 4. Klient niezmotywowany. Narzędzia wspomagające wzbudzenie motywacji do zmiany.
 5. Identyfikacja własnych barier w kontakcie z tzw trudnym klientem.

 

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”
17 maja godz 9:00 – 15:00

 1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
 2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
 3. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
 4. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
 5. Jak przygotować się do kontroli Definicja kryzysu suicydalnego.

 

„Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK”
28 maja godz. 9:00 – 15:00

 1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie – analiza cech osobowych sprawców przemocy
 2. Analiza i rozpoznawanie przyczyn stosowania przemocy w rodzinie będące po stronie sprawców
 3. Pierwszy kontakt z osobą wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje przemoc w rodzinie
 4. Metody rozmów ze sprawcami w kierunku uświadamiania własnej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie.
 5. Stosowanie przemocy  a alkohol – przyczyna czy mechanizm usprawiedliwiania
 6. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie – zapobieganie minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania w postawach sprawców przemocy
 7. Motywowanie do zmiany zachowań przemocowych
 8. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy
 9. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ze szczególnym odniesieniem do stosowania ich wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 10. Obowiązki instytucji w zakresie podejmowania działań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
 11. Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w zakresie
  obowiązujących przepisów prawnych

 

„Kryzys suicydalny. Rozpoznawanie i interwencja”
24 maja godz. 9:00 – 15:00

 1. Definicja kryzysu suicydalnego
 2. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych.
 3. Charakterystyka zespołu presuicydalnego czyli jak to się dzieje, że ktoś podejmuje decyzję o samobójstwie.
 4. Zasady rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym.
 5. Interwencja
 6. Specyfika zachowań samobójczych u młodzieży.
 7. Rodzina w żałobie po śmierci samobójczej bliskiego.
Read More »

Warsztaty dla uczniów wszystkich szczebli szkół i wychowanków przedszkoli

Posted by on Mar 20, 2018 in Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z oferty warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez specjalnie przygotowanych pedagogów współpracujących z naszą Fundacją

Proponujemy dwa rodzaje zajęć:

Profilaktyka przemocy rówieśniczej – podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Koszt dwugodzinnego warsztatu wynosi 100 zł za grupę.

 

Warsztaty ochrony dzieci przed krzywdzeniem zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie ze szczególnym uwzględnieniem różnych form przemocy wobec dzieci.

Koszt sześciogodzinnych (3+3 lub 2+2+2) warsztatów wynosi 300 zł z grupę.

 

Wszystkie warsztaty będą prowadzić młodzi pedagodzy (pojedynczo lub w parach) – którzy odbyli cykl szkoleń przygotowujący do prowadzenia warsztatów.

Brak różnicy pokoleniowej pomiędzy uczniami a prowadzącymi warsztaty w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia skuteczności oddziaływań profilaktycznych.

Read More »

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji

Posted by on Sty 24, 2018 in Aktualności

Fundacja FENIKS w ramach swojej działalności statutowej ogłasza konkurs dla przedstawicieli podkarpackich szkół i placówek oświatowych na dofinansowanie 50% kosztów udziału w szkoleniu specjalistycznym w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci przed krzywdzeniem oraz interwencji i obowiązków prawnych instytucji oświatowych w sytuacji rozpoznania krzywdzenia dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

Każda osoba zakwalifikowana do programu otrzyma dofinansowanie w wysokości 150 zł na pokrycie kosztu szkolenia prowadzonego w ramach działalności Fundacji FENIKS. Całkowity koszt szkolenia wynosi 300 zł. pozostały koszt do zapłaty to jedynie 150 zł.

Fundacja FENIKS jest organizacją non-profit i organizowane szkolenia nie są nastawione na zysk.

Dofinansujemy 50 osób z terenu całego Podkarpacia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696-081-880

W zgłoszeniach proszę o podanie Imienia i nazwiska oraz placówki kierującej

Pierwsze szkolenie dla pierwszych dziesięciu osób odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
w godzinach 9:00 – do 15:00 (8 godzin dydaktycznych) w sali szkoleniowej Fundacji ul. Lisa Kuli 1 w Rzeszowie.

Kolejne terminy ustalane będą na bieżąco po zapełnianiu się kolejnych list.

Read More »