Szkolenia w Gdańsku

Posted by on Maj 28, 2018 in Aktualności

Szanowni Dyrektorzy i Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Przewodniczący Miejskich i Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych

 

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym
w Gdańsku. Szkolenie adresowane jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz Zespołów Interdyscyplinarnych.

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK w dniu 12 czerwca 2018 godz. 10:00 – 15:00

 • Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
 • Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
 • Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
 • Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
 • Jak przygotować się do kontroli?

Cena szkolenia to 190 zł za osobę

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10-15 w CENTRUM KONFERENCYJNYM – Centrum Biurowe Neptun,
Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk.

Prowadzący szkolenie – Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; w latach 2011-2017 członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie OPS lub ZI
w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Zgłoszenia i szczegóły kontakt@fundacjafeniks.pl lub tel. 696 081 880 formularz dostępny tutaj Kwestionariusz zgłoszeniowy

Read More »

Nowe terminy – Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych

Posted by on Kwi 5, 2018 in Aktualności

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach dla pracowników pomocy społecznej.
Wszystkie szkolenia prowadzone będą w sali szkoleniowej Fundacji FENIKS w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 1

Cena szkolenia to 175 zł/ osoba

Wszystkie szkolenia można zorganizować na zamówienie OPS lub ZI na terenie całej Polski.

Wszelkie pytania i zgłoszenia na załączonym formularzu: Kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres:

kontakt@fundacjafeniks.pl lub tel. 696 081 880, 510748620

 

„Kryzys suicydalny. Rozpoznawanie i interwencja”
24 maja godz. 9:00 – 15:00

Prowadzący: Joanna Sokołowska – Jachyra

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej oraz 4- letniego całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej  (CBT  Warszawa). Pracuje w zawodzie 13 lat. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w ośrodku interwencji kryzysowej.

Od 2013 r – facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. Jest trenerem programu „Chronimy dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową i terapią oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu przemocy i  interwencji kryzysowej.

Program:

 1. Definicja kryzysu suicydalnego
 2. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych.
 3. Charakterystyka zespołu presuicydalnego czyli jak to się dzieje, że ktoś podejmuje decyzję o samobójstwie.
 4. Zasady rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym.
 5. Interwencja
 6. Specyfika zachowań samobójczych u młodzieży.
 7. Rodzina w żałobie po śmierci samobójczej bliskiego.

 

„Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK”
25 maja godz. 9:00 – 15:00

Prowadzący j.w.

Program:

 1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie – analiza cech osobowych sprawców przemocy
 2. Analiza i rozpoznawanie przyczyn stosowania przemocy w rodzinie będące po stronie sprawców
 3. Pierwszy kontakt z osobą wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje przemoc w rodzinie
 4. Metody rozmów ze sprawcami w kierunku uświadamiania własnej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie.
 5. Stosowanie przemocy  a alkohol – przyczyna czy mechanizm usprawiedliwiania
 6. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie – zapobieganie minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania w postawach sprawców przemocy
 7. Motywowanie do zmiany zachowań przemocowych
 8. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy
 9. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ze szczególnym odniesieniem do stosowania ich wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 10. Obowiązki instytucji w zakresie podejmowania działań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
 11. Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w zakresie
  obowiązujących przepisów prawnych

 

 

„Kontakt z klientem trudnym”
21 czerwca godz. 9:00 – 15:00

Prowadzący: Joanna Sokołowska – Jachyra

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej oraz 4- letniego całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej  (CBT  Warszawa). Pracuje w zawodzie 13 lat. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w ośrodku interwencji kryzysowej.

Od 2013 r – facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. Jest trenerem programu „Chronimy dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową i terapią oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu przemocy i  interwencji kryzysowej.

Program:

 1. Definicja tzw trudnego klienta.
 2. Charakterystyka klienta z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniem, w kryzysie suicydalnym.
 3. Charakterystyka kontaktu z klientem agresywnym i manipulującym. Narzędzia ochrony siebie przed manipulacją
 4. Klient niezmotywowany. Narzędzia wspomagające wzbudzenie motywacji do zmiany.
 5. Identyfikacja własnych barier w kontakcie z tzw trudnym klientem.

 

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”
19 czerwca godz 9:00 – 15:00

Prowadzący: Daniel Mróz:

od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; w latach 2011-2017 członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

Program

 1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
 2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
 3. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
 4. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
 5. Jak przygotować się do kontroli
Read More »

Warsztaty dla uczniów wszystkich szczebli szkół i wychowanków przedszkoli

Posted by on Mar 20, 2018 in Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z oferty warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez specjalnie przygotowanych pedagogów współpracujących z naszą Fundacją

Proponujemy dwa rodzaje zajęć:

Profilaktyka przemocy rówieśniczej – podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Koszt dwugodzinnego warsztatu wynosi 100 zł za grupę.

 

Warsztaty ochrony dzieci przed krzywdzeniem zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie ze szczególnym uwzględnieniem różnych form przemocy wobec dzieci.

Koszt sześciogodzinnych (3+3 lub 2+2+2) warsztatów wynosi 300 zł z grupę.

 

Wszystkie warsztaty będą prowadzić młodzi pedagodzy (pojedynczo lub w parach) – którzy odbyli cykl szkoleń przygotowujący do prowadzenia warsztatów.

Brak różnicy pokoleniowej pomiędzy uczniami a prowadzącymi warsztaty w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia skuteczności oddziaływań profilaktycznych.

Read More »