Wakacyjny kurs uprawniający do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody z DULUTH

Posted by on maj 11, 2022 in Aktualności

I EDYCJA KORYTYNIKI 19-22 lipca (szczegóły poniżej)

II EDYCJA WARSZAWA 18-21 sierpnia (szczegóły wkrótce)

III EDYCJA WĘGORZEWO 6-9 października (szczegóły wkrótce)

Mając na uwadze zbliżające się zmiany w Ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w krótce domowej) w szczególności art 9a ust 7h nowelizowanej ustawy umożliwiający skuteczniejsze zobowiązanie osób uczestniczących w procedurze NK jako osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, zaistnieje konieczność zwiększenia ilości osób uprawnionych do realizacji takich oddziaływań. Dlatego w celu umożliwienia realizacji niniejszych zapisów Fundacja Feniks zaprasza na kolejny KURS.

Udostępnij nasze wydarzenie na FACEBOOKu

Dla instytucji z Podkarpacia oraz dla wszystkich osób chcących nabyć uprawnienia do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z terenu całej Polski organizujemy Wakacyjny Kurs Pracy Ze Sprawcami Przemocy z el. Metody z Duluth. Uwzględniając zmiany planowane z ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art 9a ust 7f) niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowanych przez Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych.
Wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy na szkolenie dla specjalistów chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Kurs odbędzie się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Korytnikach od 19 do 22 lipca 2022 roku (50h dydaktycznych)

Wszystkie szczegóły pod telefonem 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Po raz kolejny podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kursu w promocyjnej cenie i obniżamy jego cenę z 1500 zł na 950 zł osobę.
Tym razem niższa cena możliwa jest ze względu na współpracę z SOW w Korytnikach

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zapisy i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.
Read More »

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Posted by on lut 28, 2022 in Aktualności

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks z bólem w sercu obserwuje pogwałcenie elementarnych praw człowieka w związku z inwazją Rosji na terenie Ukrainy. Wspieramy, pomagamy i wierzymy, że zwycięży Demokracja, Wolność, Prawda…i Świat bez Przemocy.

Read More »

Szkolenie On Line Na żywo 23 marca 2022 roku – Realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem propozycji zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Posted by on lis 10, 2021 in Aktualności

W związku ze zbliżającymi się zmianami w Ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w krótce domowej) i idącymi za tym nowymi wyzwaniami dla instytucji realizujących przepisy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Fundacja FENIKS w odpowiedzi na Państwa oczekiwania, w celu przygotowania Państwa do zbliżających się zmian zaprasza do udziału w szkoleniu (dwa różne terminy)

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i realizacji procedury NK z uwzględnieniem propozycji zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Podczas szkolenia otrzymacie Państwo praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji zapisów obowiązującej jeszcze ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak również zostaniecie Państwo poinformowani o kierunkach zmian określonych w nowelizacji ustawy zmieniającą dotychczasową ustawę na Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz z proponowanymi w niej zapisami. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Fundacji FENIKS (opis w programie szkolenia), który miedzy innymi jest członkiem Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zaangażowanym w konsultacje niniejszej ustawy.

W celu umożliwienia udziału w szkoleniu osób z terenu całej Polski szkolenie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Termin szkolenia: 23 marca 2022 r.

Cena promocyjna szkolenia to 150 zł od osoby (dodatkowa zniżka 20% dla zgłoszeń minimum 5 osób – w tym przypadku cena udziału jednej osoby w szkoleniu wynosić będzie 120 zł od osoby)

Zgłoszenia kontakt@fundacjafeniks.pl podając imię i nazwisko wraz z jego numerem telefonu oraz dane do faktury.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy lub domu.
Szkolenie przeprowadzone będzie z uzyciem platformy zoom

wszelkie informacje tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Program
1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych (z dostosowaniem zadań w czasie pandemii koronawirusa)
2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
3. Nowe zapisy związane z projektem zmian ustawy na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej
4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
6. Jak przygotować się do kontroliProwadzący szkolenie: Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaangażowany w konsultacje nowelizowanej ustawy; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

Read More »

V edycja bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu Podkarpacia

Posted by on sie 26, 2021 in Aktualności

rops_logo

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS piatej edycji projektu: „Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu woj. podkarpackiego” zapraszamy powiaty, i gminy do udziału w piatej edycji naszego projektu.

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie trzydniowego bezpłatnego profesjonalnego szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych obejmujących  tematykę przedstawioną poniżej. Planujemy przeprowadzić szkolenia na żywo w miejscu wyznaczonym przez chętne instytucje (zapewnienie sali szkoleniowej jako wkład rzeczowy do projektu) jednakże w sytuacji zakazu epidemiologicznego szkolenia przeprowadzone zostaną on-line z użyciem platformy ZOOM

Dzień I – Praktyczna realizacja przepisów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, obowiązki przedstawicieli służb GR i ZI

Dzień II – Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w tym obraz psychologiczny osoby doświadczającej przemocy w rodzinie, symptomy rozpoznawania krzywdzenia dzieci, dziecko ofiara przemocy w rodzinie

Dzień III – Specyfika pracy ze sprawcą przemocy w tym, obraz psychologiczny sprawcy przemocy, metody pracy ze sprawcą przemocy, motywowanie sprawcy do zmiany.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Każdy uczestnik zobowiązany będzie do udziału we wszystkich trzech szkoleniach. Terminy szkoleń do wyboru bowiem w ramach projektu przewidujemy 4 grupy szkoleniowe po 15-20 osób. Miejsca realizacji zależne będą od zgłoszeń instytucji

Projekt przewiduje wkład własny rzeczowy udziału w projekcie, którym będzie deklaracja użyczenia lokalu przez instytucję zgłaszająca członków ZI, w zakresie użyczenia pomieszczenia do uczestniczenia w szkoleniu. Każdy Zespół Interdyscyplinarny lub odpowiedzialny za jego obsługę OPS może zgłosić 5 osób. Preferujemy zgłoszenia zespołów 5-cio osobowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji (OPS, Policja, GKRPA, oświata, NGO, ochrona zdrowia, sądy itp.)

Terminy szkoleń dla czterech grup:

Gr I w dniach: 21, 22, 23, października 2021

Gr II  w dniach: 27, 28, 29 października 2021

Gr III w dniach: 2, 3, 4 listopada 2021

Gr IV w dniach: 6, 7, 8 grudnia 2021

Zainteresowane Ośrodki Pomocy Społecznej lub Zespoły Interdyscyplinarne prosimy w kontakt mailowy kontakt@fundacjafeniks.pl w celu otrzymania Formularz Zgłoszeniowy.  Odpowiedzi na pytania można także otrzymać telefonicznie  696 081 880

Read More »