V edycja bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu Podkarpacia

Posted by on sierpień 26, 2021 in Aktualności

rops_logo

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS piatej edycji projektu: „Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu woj. podkarpackiego” zapraszamy powiaty, i gminy do udziału w piatej edycji naszego projektu.

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie trzydniowego bezpłatnego profesjonalnego szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych obejmujących  tematykę przedstawioną poniżej. Planujemy przeprowadzić szkolenia na żywo w miejscu wyznaczonym przez chętne instytucje (zapewnienie sali szkoleniowej jako wkład rzeczowy do projektu) jednakże w sytuacji zakazu epidemiologicznego szkolenia przeprowadzone zostaną on-line z użyciem platformy ZOOM

Dzień I – Praktyczna realizacja przepisów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, obowiązki przedstawicieli służb GR i ZI

Dzień II – Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w tym obraz psychologiczny osoby doświadczającej przemocy w rodzinie, symptomy rozpoznawania krzywdzenia dzieci, dziecko ofiara przemocy w rodzinie

Dzień III – Specyfika pracy ze sprawcą przemocy w tym, obraz psychologiczny sprawcy przemocy, metody pracy ze sprawcą przemocy, motywowanie sprawcy do zmiany.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Każdy uczestnik zobowiązany będzie do udziału we wszystkich trzech szkoleniach. Terminy szkoleń do wyboru bowiem w ramach projektu przewidujemy 4 grupy szkoleniowe po 15-20 osób. Miejsca realizacji zależne będą od zgłoszeń instytucji

Projekt przewiduje wkład własny rzeczowy udziału w projekcie, którym będzie deklaracja użyczenia lokalu przez instytucję zgłaszająca członków ZI, w zakresie użyczenia pomieszczenia do uczestniczenia w szkoleniu. Każdy Zespół Interdyscyplinarny lub odpowiedzialny za jego obsługę OPS może zgłosić 5 osób. Preferujemy zgłoszenia zespołów 5-cio osobowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji (OPS, Policja, GKRPA, oświata, NGO, ochrona zdrowia, sądy itp.)

Terminy szkoleń dla czterech grup:

Gr I w dniach: 21, 22, 23, października 2021

Gr II  w dniach: 27, 28, 29 października 2021

Gr III w dniach: 2, 3, 4 listopada 2021

Gr IV w dniach: 6, 7, 8 grudnia 2021

Zainteresowane Ośrodki Pomocy Społecznej lub Zespoły Interdyscyplinarne prosimy w kontakt mailowy kontakt@fundacjafeniks.pl w celu otrzymania Formularz Zgłoszeniowy.  Odpowiedzi na pytania można także otrzymać telefonicznie  696 081 880

Read More »

Szkolenie on line na żywo – Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji 31 sierpnia 2021

Posted by on czerwiec 19, 2021 in Aktualności

symptomy z napisem online sierpień 2021

W związku z ograniczeniami jakie obecnie panują w Polsce organizujemy szkolenia z wykorzystaniem Zoom. Wykorzystywane przez nas narzędzia szkoleniowe pozwalają na bezpośredni kontakt  face to face z możliwością audio. Szkolenia odbywają się na żywo.

W szkoleniu może wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, nauczycie, pedagog, pracownik socjalny, członek zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy.

Szkolenie odbywa się na platformie ZOOM

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu

W związku z tym, iż jest to szkolenie nadal proponujemy promocyjną cenę zawierającą tym razem 25 % zniżki  czyli 150 zł za jedną osobę

W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 osób dodatkowa zniżka (cena 120 zł za osobę)

Wszelkie informacje jak i zgłoszenia pod numerem tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl;

Wysyłając zgłoszenie podaj imiona i nazwiska uczestników, numer telefonu oraz dane do faktury osoby lub instytucji opłacającej szkolenie.

31 sierpnia 2021 (wtorek)

„Rozpoznawanie Symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji” dla przedstawicieli instytucji pracujących z rodzina i dziećmi – OPS i oświata

Program:

1. Formy przemocy wobec dziecka, rozpoznawanie przemocy wobec dzieci, specyficzne i nie specyficzne symptomy krzywdzenia dziecka
2. Konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci
3. Obowiązki prawne – realizacja czterech formy interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci:
Interwencja prawna, cywilna, procedura Niebieska Karta, procedura psychologiczna.
4. Zasady rozmowy z dzieckiem krzywdzonym
5. Przygotowanie do rozmowy z rodzicem dziecka krzywdzonego
6. Pokonywanie własnych trudności i oporów w sytuacji rozpoznania krzywdzenia dziecka

Read More »

Kurs uprawniajacy do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody z DULUTH

Posted by on kwiecień 25, 2021 in Aktualności

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwa weekendy, ze wzglądu na zewnętrzne okoliczności terminy zostały zmienione i informacje udziela są dla zainteresowanych osób w korespondencji mailowej

Ze wzgledu na współpracę Fundacji FENIKS z fundacjami współpracującymi

Kurs może odbyć się w promocyjnej cenie 1500 zł  950 zł za osobę.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
.

Zapisy i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.
Read More »

Szkolenie On Line Na żywo 19 maja 2021 – Przeciwdziałanie przemocy w praktyce z elementami procedur w pandemii- dla OPS, Oświaty, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Posted by on kwiecień 20, 2021 in Aktualności

Procedury data maj 2021

W związku z kwarantanną obserwować można nasilającą się przemoc w rodzinie. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemią koronawirusa organizujemy szkolenia z wykorzystaniem programu Zoo,. Wykorzystywane przez nas narzędzia szkoleniowe pozwalają na bezpośredni kontakt  face to face z możliwością audio. Szkolenia odbywają się na żywo.

W szkoleniu może wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, członek zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy.

Każdy uczestnik szkolenia przed szkoleniem otrzyma bezpłatne narzędzie do konferencji online wraz z instrukcja obsługi, które również będzie mogło być w przyszłości wykorzystywane do prowadzenia spotkań on line Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu

W związku z tym, iż jest to szkolenie nadal proponujemy promocyjną cenę zawierającą tym razem 40 % zniżki  czyli 150 zł za jedną osobę

W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 osób dodatkowa zniżka (cena 100 zł za osobę)

Wszelkie informacje jak i zgłoszenia pod numerem tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl;

Wysyłając zgłoszenie podaj imiona i nazwiska uczestników oraz dane do faktury osoby lub instytucji opłacającej szkolenie.

19 maja 2021 r. godz 9:00

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK w tym wytyczne postępowania w czasie pandemii”

 

Program

1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych (wytyczne Ministerstwa na czas pandemii)

2.  Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów

3. Nowe zapisy związane z nowelizacją art 9c ustawy

4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK

5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR

6. Jak przygotować się do kontroli

 

Prowadzący szkolenie: Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie

 

Read More »