Nowe terminy – Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych

Nowe terminy – Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach dla pracowników pomocy społecznej.
Wszystkie szkolenia prowadzone będą w sali szkoleniowej Fundacji FENIKS w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 1

Wszystkie szkolenia można zorganizować na zamówienie OPS lub ZI na terenie całej Polski.

Wszelkie pytania i zgłoszenia na załączonym formularzu: Kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres:

kontakt@fundacjafeniks.pl lub tel. 696 081 880, 510748620

 

„Kryzys suicydalny. Rozpoznawanie i interwencja”
24 maja godz. 9:00 – 15:00

Prowadzący: Joanna Sokołowska – Jachyra

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej oraz 4- letniego całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej  (CBT  Warszawa). Pracuje w zawodzie 13 lat. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w ośrodku interwencji kryzysowej.

Od 2013 r – facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. Jest trenerem programu „Chronimy dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową i terapią oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu przemocy i  interwencji kryzysowej.

Program:

 1. Definicja kryzysu suicydalnego
 2. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych.
 3. Charakterystyka zespołu presuicydalnego czyli jak to się dzieje, że ktoś podejmuje decyzję o samobójstwie.
 4. Zasady rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym.
 5. Interwencja
 6. Specyfika zachowań samobójczych u młodzieży.
 7. Rodzina w żałobie po śmierci samobójczej bliskiego.

 

„Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK”
25 maja godz. 9:00 – 15:00

Prowadzący j.w.

Program:

 1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie – analiza cech osobowych sprawców przemocy
 2. Analiza i rozpoznawanie przyczyn stosowania przemocy w rodzinie będące po stronie sprawców
 3. Pierwszy kontakt z osobą wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje przemoc w rodzinie
 4. Metody rozmów ze sprawcami w kierunku uświadamiania własnej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie.
 5. Stosowanie przemocy  a alkohol – przyczyna czy mechanizm usprawiedliwiania
 6. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie – zapobieganie minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania w postawach sprawców przemocy
 7. Motywowanie do zmiany zachowań przemocowych
 8. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy
 9. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ze szczególnym odniesieniem do stosowania ich wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 10. Obowiązki instytucji w zakresie podejmowania działań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
 11. Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w zakresie
  obowiązujących przepisów prawnych

 

 

„Kontakt z klientem trudnym”
21 czerwca godz. 9:00 – 15:00

Prowadzący: Joanna Sokołowska – Jachyra

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej oraz 4- letniego całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej  (CBT  Warszawa). Pracuje w zawodzie 13 lat. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w ośrodku interwencji kryzysowej.

Od 2013 r – facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. Jest trenerem programu „Chronimy dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową i terapią oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu przemocy i  interwencji kryzysowej.

Program:

 1. Definicja tzw trudnego klienta.
 2. Charakterystyka klienta z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniem, w kryzysie suicydalnym.
 3. Charakterystyka kontaktu z klientem agresywnym i manipulującym. Narzędzia ochrony siebie przed manipulacją
 4. Klient niezmotywowany. Narzędzia wspomagające wzbudzenie motywacji do zmiany.
 5. Identyfikacja własnych barier w kontakcie z tzw trudnym klientem.

 

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”
19 czerwca godz 9:00 – 15:00

Prowadzący: Daniel Mróz:

od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; w latach 2011-2017 członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

Program

 1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
 2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
 3. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
 4. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
 5. Jak przygotować się do kontroli