Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na Śląsku

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na Śląsku

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks jest organizacją specjalizującą się m.in.
w doskonaleniu profesjonalnych kompetencji służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W związku z powyższym przedstawiamy ofertę naszych profesjonalnych szkoleń organizowanych
w Katowicach w dniach 27-29 sierpnia 2018 r., które odbędą się w godzinach 9:00 – 14:00 w sali szkoleniowej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Katowicach ul. Techników 9.

Można wziąć udział w jednym szkoleniu, w dwóch lub we wszystkich trzech szkoleniach.

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Cena udziału w jednym dowolnym szkoleniu wynosi 250 zł/osoba

Cena w dwóch dowolnych szkoleniach 400 zł./osoba

Cena we wszystkich trzech szkoleniach 500 zł/osoba

Dodatkowe zniżki

20% przy udziale co najmniej trzech osób

i 30% przy udziale co najmniej 5 osób z jednej instytucji.

 

Tematyka szkoleń (szczegółowe programy poniżej):

Dzień I – 27 sierpnia 2018r.

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i realizacji procedury NK

Dzień II – 28 sierpnia 2018 r.

Rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci
i podejmowania interwencji w tym praca z rodzicami dziecka krzywdzonego.

Dzień III – 29 sierpnia 2018 r.

Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy
w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK

 

Każde z powyższych szkoleń możemy przeprowadzić na Państwa zamówienie w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego dla dowolnej liczby uczestników ceny już od 1600 zł za szkolenie.

 

Prowadzący szkolenie: Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.


Szczegółowe programy:

 

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK (dla pracowników MOPS i członków ZI)

 1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
 2. Proponowane zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku z RODO
 3. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
 4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK i jej zakończenia
 5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
 6. Jak przygotować się do kontroli?

 

Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK (dla pracowników MOPS i policji)

 1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie – analiza cech osobowych sprawców przemocy
 2. Przyczyny stosowania przemocy w rodzinie będące po stronie sprawców
 3. Pierwszy kontakt z osobą wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje przemoc w rodzinie
 4. Uświadamianie własnej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie
 5. Stosowanie przemocy  a alkohol
 6. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie – zapobieganie minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania w postawach sprawców przemocy
 7. Motywowanie do zmiany zachowań przemocowych
 8. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy
 9. Wzmacnianie zmiany u osób które przestały stosować przemoc w rodzinie
 10. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ze szczególnym odniesieniem do stosowania ich wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 11. Obowiązki instytucji w zakresie podejmowania działań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
 12. Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych

 

Rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji (dla pracowników MOPS i członków ZI szczególnie oświaty)

 1. Formy przemocy wobec dziecka
 2. specyficzne i nie specyficzne symptomy krzywdzenia dziecka
 3. Konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci
 4. Obraz psychologiczny dziecka krzywdzonego
 5. Zasady rozmowy z dzieckiem krzywdzonym – motywowanie do ujawnienia przemocy
 6. Przygotowanie do rozmowy z opiekunem dziecka nie stosującym przemocy
 7. Identyfikacja własnych trudności w zakresie podejmowania interwencji
 8. Obowiązki w sytuacji podejmowania interwencji

 

Ponadto proponujemy szkolenia ogólne dla pracowników MOPS organizowane na zamówienie

 1. Trening umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych pracownika OPS
 2. Praca z trudnym klientem
 3. Mobbing w miejscu pracy – rozpoznawanie, zapobieganie, reagowanie