Warsztaty dla uczniów wszystkich szczebli szkół i wychowanków przedszkoli

Warsztaty dla uczniów wszystkich szczebli szkół i wychowanków przedszkoli

Zapraszamy do skorzystania z oferty warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez specjalnie przygotowanych pedagogów współpracujących z naszą Fundacją

Proponujemy dwa rodzaje zajęć:

Profilaktyka przemocy rówieśniczej – podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Koszt dwugodzinnego warsztatu wynosi 100 zł za grupę.

 

Warsztaty ochrony dzieci przed krzywdzeniem zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie ze szczególnym uwzględnieniem różnych form przemocy wobec dzieci.

Koszt sześciogodzinnych (3+3 lub 2+2+2) warsztatów wynosi 300 zł z grupę.

 

Wszystkie warsztaty będą prowadzić młodzi pedagodzy (pojedynczo lub w parach) – którzy odbyli cykl szkoleń przygotowujący do prowadzenia warsztatów.

Brak różnicy pokoleniowej pomiędzy uczniami a prowadzącymi warsztaty w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia skuteczności oddziaływań profilaktycznych.