Kurs uprawniajacy do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody z DULUTH

Posted by on kwiecień 25, 2021 in Aktualności

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwa weekendy, ze wzglądu na zewnętrzne okoliczności terminy zostały zmienione i informacje udziela są dla zainteresowanych osób w korespondencji mailowej

Ze wzgledu na współpracę Fundacji FENIKS z fundacjami współpracującymi

Kurs może odbyć się w promocyjnej cenie 1500 zł  950 zł za osobę.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
.

Zapisy i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.
Read More »

Szkolenie On Line Na żywo 19 maja 2021 – Przeciwdziałanie przemocy w praktyce z elementami procedur w pandemii- dla OPS, Oświaty, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Posted by on kwiecień 20, 2021 in Aktualności

Procedury data maj 2021

W związku z kwarantanną obserwować można nasilającą się przemoc w rodzinie. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemią koronawirusa organizujemy szkolenia z wykorzystaniem programu Zoo,. Wykorzystywane przez nas narzędzia szkoleniowe pozwalają na bezpośredni kontakt  face to face z możliwością audio. Szkolenia odbywają się na żywo.

W szkoleniu może wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, członek zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy.

Każdy uczestnik szkolenia przed szkoleniem otrzyma bezpłatne narzędzie do konferencji online wraz z instrukcja obsługi, które również będzie mogło być w przyszłości wykorzystywane do prowadzenia spotkań on line Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu

W związku z tym, iż jest to szkolenie nadal proponujemy promocyjną cenę zawierającą tym razem 40 % zniżki  czyli 150 zł za jedną osobę

W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 osób dodatkowa zniżka (cena 100 zł za osobę)

Wszelkie informacje jak i zgłoszenia pod numerem tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl;

Wysyłając zgłoszenie podaj imiona i nazwiska uczestników oraz dane do faktury osoby lub instytucji opłacającej szkolenie.

19 maja 2021 r. godz 9:00

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK w tym wytyczne postępowania w czasie pandemii”

 

Program

1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych (wytyczne Ministerstwa na czas pandemii)

2.  Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów

3. Nowe zapisy związane z nowelizacją art 9c ustawy

4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK

5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR

6. Jak przygotować się do kontroli

 

Prowadzący szkolenie: Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie

 

Read More »

Mamy dwa nowe szkolenia w marcu na które gorąco zapraszamy

Posted by on lt. 24, 2021 in Aktualności

„Praca z rodziną z przemocą, w której osoby doznające lub stosujące przemoc wykazują  zaburzenia psychiczne”

Praca z osoba zaburzoną psychicznie - marzec

Tematy poruszane w trakcie szkolenia:

– Zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne – charakterystyka

– Zasady kontaktu z osobą stosującą i doświadczająca przemocy która wykazuje zaburzenia psychiczne

– Czy można zmusić osobę chorą psychicznie do leczenia?

– Realizacja procedury Niebieskie Karty i pomoc rodzinie dotkniętej przemocą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w której występują zaburzenia psychicznie/ choroby psychiczne

szkolenie prowadzone przez dwie osoby psychologa i terapeutę oraz specjalistę ds. procedur przeciwdziałania przemocy.

Drugie szkolenie:

„Praca z klientem trudnym” Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników OPS a w szczególności do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek,

 Praca z trudnym klientem marzec 2021

 Tematy poruszane w trakcie szkolenia:

  – Tzw. klient trudny – kto to taki?

– Identyfikacja własnych trudności w pracy z klientem trudnym.

– Osoba z zaburzeniami psychicznymi, uzależniona, osoba w kryzysie suicydalnym – zasady kontaktu.

– Osoba agresywna – zasady kontaktu.

–  Manipulacja – zasady kontaktu z osobą manipulującą – jak stawiać granice, jak chronić siebie.

–  Dbanie o siebie jako profilaktyka wypalenia.

 

Prowadzenie: Joanna Sokołowska – Jachyra – psycholog, psychoterapeuta i interwent kryzysowy,  przez kilka lat związany ze strukturami MOPSu jako psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej. Facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, trener programu Chronimy Dzieci i Programu Wzmacniania Rodziny. Współfundator Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, w której od początku pełni funkcję vice-prezesa. Aktualnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi również własną praktykę psychologiczną. Udziela pomocy psychologicznej w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i psychoterapii.

 

W związku z tym, iż są to szkolenia on-line proponujemy preferencyjną cenę 120 zł za osobę (40% zniżki) przy zgłoszeniu minimum 5 osób 100 zł za osobę (50% zniżki) – wszelkie informacje tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Zgłoszenia kontakt@fundacjafeniks.pl podając imię i nazwisko wraz z jego numerem telefonu oraz dane do faktury. Poniżej szczegółowe informacje o szkoleniu.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy lub domu.

Read More »