O nas – cała

Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks powstała, jako odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc osobom uwikłanym w przemoc. Fundatorami fundacji są osoby na co dzień zajmujące się problematyką przemocy. W ramach swojej działalności chcemy udzielać specjalistycznego wsparcia instytucjom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w formie szkoleń i doradztwa ale także osobom stosującym przemoc w formie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych jak również osobom doświadczającym przemocy. Pragniemy szerzyć idee budowania relacji międzyludzkich w poszanowaniu godności każdego człowieka


Celami Fundacji są:

 1. Przeciwdziałanie przemocy ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przemocy w rodzinie.

 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć prowadzącej do przemocy względem kobiet.

3. Propagowanie idei „Partnerstwa i Współpracy” w relacjach międzyludzkich.

4. Propagowanie idei „Odpowiedzialnego rodzicielstwa obojga rodziców i wychowywania dzieci bez przemocy”.

5. Edukacja, korekta zachowań i terapia osób stosujących przemoc.

6. Ochrona i wsparcie osób doświadczających przemocy ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i małoletnich dzieci.

7. Propagowanie działań interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania przemocy

8. Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne oraz udzielanie wszelkiej innej pomocy członkom rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy.

9.Działalność na rzecz organizacji i instytucji, których celami statutowymi jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

10.Profilaktyka i edukacja w zakresie umiejętności psychospołecznych sprzyjającym zachowaniom nieprzemocowym i umożliwiającym ochronę przed zachowaniami przemocowymi.

11. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Realizacja programów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2. Prowadzenie kampanii społecznych.

3. Wydawanie i rozpowszechnianie publikacji, ulotek, filmów.

4. Organizowanie i prowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych i konsultacji dla rodziców.

5. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców.

6. Prowadzenie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

7. Indywidualne i grupowe oddziaływania terapeutyczne i rozwojowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

8. Grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie w zakresie utrzymania i utrwalenia zachowań nieprzemocowych.

9. Prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy

10. Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla osób i dzieci z rodzin uwikłanych w przemoc.

11.Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne) i terapia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków przemocy w rodzinie.

12.Prowadzenie Punktów i Ośrodków Interwencji Kryzysowej w tym udzielających całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy.

13. Rzecznictwo interesów osób doświadczających przemocy w rodzinie.

14.Prowadzenie szkoleń, spotkań, kampanii, konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i społecznymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy.

15. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

17.Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, treningów w zakresie umiejętności psychospołecznych i zawodowych.

18. Szkolenia i doradztwo dla osób i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.