Program Wzmacniania Rodziny 10-14

Program Wzmacniania Rodziny 10-14

Celem Programu Wzmacniania Rodziny (oryginalna nazwa tego programu to: Strenghtening Families Programme, SFP10-14) jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od dziesięciu do czternastu lat. Jego dodatkowym efektem jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie wobec dzieci poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców oraz udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków.

Program jest przeznaczony dla wszystkich rodziców i dzieci, a materiały edukacyjne są opracowane w taki sposób, że mogą z nich korzystać osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie wykształcenia. W SFP10-14 na szeroką skalę wykorzystywane są materiały video, obrazujące zachowania pro-społeczne. Dzięki temu, Program jest odpowiedni dla rodzin z różnorodnych środowisk kulturowych.

Wyniki badań ewaluacyjnych SFP10-14 prowadzone w stanie Iowa w Stanach Zjednoczonych, udowodniły jego skuteczność w przeciwdziałaniu używaniu i nadużywaniu alkoholu

Obecnie także w kilku krajach Europy są prowadzone na dużą skalę badania w celu adaptacji i oceny funkcjonowania i skuteczności SFP10-14 w Europie.

W Polsce proces adaptacji programu SFP 10-14 został zlecony Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON. Organizacja posiada wyłączność na przeprowadzanie szkoleń i wydawanie stosownych zaświadczeń uprawniających do prowadzenia zajęć.

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS otrzymała w 2018 uprawnienia do realizacji PWR 10-14

Rodziców chcących uczestniczyć wraz ze swoimi dziećmi w wieku 10-14 lat w warsztatach prowadzonych przez naszą Fundację zapraszamy do kontaktu: 696 081 880 mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

Do współpracy zachęcamy także instytucje: szkoły, ośrodki pomocy społecznej, sądy rodzinne, powiatowe centra pomocy rodzinie, które byłyby zainteresowane realizacją programu dla swoich klientów i podoopiecznych.

Więcej informacji o programie:

https://www.fundacja-maraton.pl/pwr-10-14/2013-01-29-13-47-47/wybierz-placowke.html