SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach dla pracowników pomocy społecznej, oświaty, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, ochrony zdrowia, kuratorów i innych instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy
Wszystkie szkolenia odbywają się w Fundacji FENIKS w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 1 zgodnie z datami wskazanymi w aktualnościach na stronie Fundacji.

Cena szkolenia do uzgodnienia.

Szkolenia można też zorganizować na zamówienie instytucji na terenie całej Polski.

 

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@fundacjafeniks.pl lub tel. 696 081 880, 510748620

 

Przykładowe szkolenia: (istnieje możliwość opracowania i realizacji szkolenia nie wskazanego poniżej zgodnie z potrzebami zamawiającego)

„Rozpoznawanie Symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji”

Program:

1. Formy przemocy wobec dziecka, rozpoznawanie przemocy wobec dzieci, specyficzne i nie specyficzne symptomy krzywdzenia dziecka
2. Konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci
3. Obowiązki prawne – realizacja czterech formy interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci:
Interwencja prawna, cywilna, procedura Niebieska Karta, procedura psychologiczna.
4. Zasady rozmowy z dzieckiem krzywdzonym
5. Przygotowanie do rozmowy z rodzicem dziecka krzywdzonego
6. Pokonywanie własnych trudności i oporów w sytuacji rozpoznania krzywdzenia dziecka

„Kryzys suicydalny. Rozpoznawanie i interwencja”

Program:

 1. Definicja kryzysu suicydalnego
 2. Czynniki ryzyka zachowań samobójczych.
 3. Charakterystyka zespołu presuicydalnego czyli jak to się dzieje, że ktoś podejmuje decyzję o samobójstwie.
 4. Zasady rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym.
 5. Interwencja
 6. Specyfika zachowań samobójczych u młodzieży.
 7. Rodzina w żałobie po śmierci samobójczej bliskiego.

 

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”

Program

 1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
 2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
 3. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
 4. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
 5. Jak przygotować się do kontroli

 

 „Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK”

Program:

 1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie – analiza cech osobowych sprawców przemocy
 2. Analiza i rozpoznawanie przyczyn stosowania przemocy w rodzinie będące po stronie sprawców
 3. Pierwszy kontakt z osobą wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje przemoc w rodzinie
 4. Metody rozmów ze sprawcami w kierunku uświadamiania własnej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie.
 5. Stosowanie przemocy  a alkohol – przyczyna czy mechanizm usprawiedliwiania
 6. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie – zapobieganie minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania w postawach sprawców przemocy
 7. Motywowanie do zmiany zachowań przemocowych
 8. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy
 9. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ze szczególnym odniesieniem do stosowania ich wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 10. Obowiązki instytucji w zakresie podejmowania działań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
 11. Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w zakresie
  obowiązujących przepisów prawnych

 

„Kontakt z klientem trudnym”

Program:

 1. Definicja tzw trudnego klienta.
 2. Charakterystyka klienta z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniem, w kryzysie suicydalnym.
 3. Charakterystyka kontaktu z klientem agresywnym i manipulującym. Narzędzia ochrony siebie przed manipulacją
 4. Klient niezmotywowany. Narzędzia wspomagające wzbudzenie motywacji do zmiany.
 5. Identyfikacja własnych barier w kontakcie z tzw trudnym klientem.

 

„Mobbing w miejscu pracy – rozpoznawanie, zapobieganie, reagowanie”

Program:

 1. Czym jest mobbing, jak się objawia czym różni się od form dyskryminacji w zatrudnieniu.
 2. Specyfika funkcjonowania mobbera i ofiary mobbingu
 3. Przyczyny, źródła i skutki mobbingu
 4. Mobbing a konflikt w organizacji – metody pracy zapobiegające eskalacji zachowań mobbingowych w miejscu pracy
 5. Reagowanie na mobbing w organizacji przed uruchomieniem procedury – kontakt z mobberem i ofiara mobbingu
 6. Reagowanie na mobbing, sposoby zapobiegania mobbingowi, procedury antymobbingowe w organizacji,
 7. Mobbing a prawo.

 

Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

(5o godzin – 5 dni)

Program:

 1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie – analiza cech osobowych sprawców przemocy
 2. Przyczyny stosowania przemocy w rodzinie będące po stronie sprawców
 3. Pierwszy kontakt z osobą wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje przemoc w rodzinie
 4. Uświadamianie własnej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie
 5. Stosowanie przemocy a alkohol
 6. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie – zapobieganie minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania w postawach sprawców przemocy
 7. Motywowanie do zmiany zachowań przemocowych
 8. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy w ośmiu obszarach tematycznych zgodnie z metodą z Duluth

 

„4 dniowe – Specjalistyczne Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”

Program:

Dzień 1

Charakterystyka zjawiska przemocy, rozpoznawanie przemocy, obowiązki prawne służb w sytuacji podejrzenia przemocy m.in. w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych.

Dzień 2

Charakterystyka osoby doświadczającej przemocy, formy pracy z osobami doświadczającymi przemocy, budowanie planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc

Dzień 3

Charakterystyka sprawców przemocy, podejmowanie pierwszego kontaktu ze sprawcą, motywowanie do zmiany, podstawy programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

Dzień 4

Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowanie interwencji wobec dziecka krzywdzonego, kontakt z rodzicami dziecka krzywdzonego, podejmowanie interwencji. Cztery modele interwencji: prawna, cywilna, psychologiczna i NK