Pod skrzydłami feniksa

Pod skrzydłami feniksa

PROJEKT: POD SKRZYDŁAMI FENIKSA – BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

Od stycznia 2015 r. Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS przyłącza się do realizacji zadań w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła.”, który zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wszedł w życie 28 lipca 2014 r. i zobowiązał wszystkie szkoły w Polsce do realizacji jego zapisów.

 

W ramach projektu Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks pokrywa 25 % kosztów związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych szkoły, szkoleń dla kadry pedagogicznej i rodziców oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

W ramach działalności statutowej Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS przyłącza się do działań w ramach Celu szczegółowego nr 1 Programu:

„Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły”

oraz Celu szczegółowego nr 2 Programu:

„Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży”

 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej :

 1. W ramach w zakresie: „Kreowania zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły/placówki” w ramach celu szczegółowego nr 2 Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Dla uczniów proponujemy:

– prowadzenie zajęć integrujących w klasach, praca zespołowa, – upowszechnianie idei akceptacji różnorodności.

– upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających umiejętności społeczne uczniów.

Dla nauczycieli proponujemy pomoc w doskonaleniu kompetencji w zakresie:

– budowania pozytywnych relacji z uczniami i rodzicami,

– udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów, wychowanków oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie,

Dla rodziców proponujemy współpracę w zakresie:

– Doskonalenia kompetencji wychowawczych.

 

 1. W ramach zadania nr 1 w zakresie: Profilaktyki agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy w ramach celu szczegółowego nr 2 Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Szkole oferujemy pomoc w zakresie:

 • Opracowanie zbioru zasad, reguł, oczekiwań dotyczących zachowania w szkole i konsekwencji ich nieprzestrzegania – we współpracy z uczniami i ich rodzicami,
 • Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • Opracowanie zasad współpracy z policją lub strażą miejską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i na terenie szkoły.

Dla uczniów oferujemy pomoc w zakresie:

 • Edukacji prawne uczniów nt. konsekwencji stosowania różnych form przemocy,
 • Warsztatów w obszarze rozwiązywanie konfliktów, mediacji, negocjacji, w tym programów

profilaktyki wskazującej dla uczniów z utrwalonymi zachowaniami agresywnymi.

Dla Nauczycieli/wychowawców/rodziców/opiekunów oferujemy pomoc w zakresie:

– Podnoszenia wiedzy, umiejętności dotyczących podejmowania właściwych/konstruktywnych

zachowań w sytuacjach agresji, przemocy, aby nie utrwalać zachowań nieakceptowanych,

– Organizacji warsztatów dotyczących Szkolnych Interwencji Profilaktycznych,

– Edukacji prawnej w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, prawa rodzinnego, zapisów kodeku karnego oraz innych aktów prawnych dotyczących w/w obszaru.

 

 1. W ramach zadania nr 4 w zakresie: Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków m.in. związanych z zaniedbywaniem dzieci, a także przemocą w rodzinie w ramach celu szczegółowego nr 2 Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Szkole oferujemy pomoc w zakresie:

 • Uwzględniania tematyki przeciwdziałania przemocy w działalności szkoły i placówki

Dla uczniów oferujemy pomoc w zakresie:

 • Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dzieci
 • Treningów i warsztatów uczenia wartości szacunku do siebie i innych ze szczególnym naciskiem na kształtowania postaw szacunku chłopców do dziewcząt (dla chłopców) oraz poszanowania swojej wartości i stawiania granic (dla dziewcząt)

Dla Nauczycieli/wychowawców/rodziców/opiekunów oferujemy pomoc w zakresie:

 • Doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie udzielania pomocy uczniom w z problemami rozwojowymi i życiowymi.
 • Doskonalenia kompetencji wychowawczych rodziców poprzez treningi umiejętności wychowawczych.
 • Doskonalenia kompetencji nauczycieli oraz dyrektorów szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania procedury „Niebieskie Karty”.
 • Opracowania dla rodziców i opiekunów materiałów informacyjnych i edukacyjnych na tematy związane z kryzysami rozwojowymi i życiowymi dzieci i młodzieży.
 • Udziału w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
 • Uwzględniania tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w działalności szkoły i placówek

 

 

 

Przykładowe działania podejmowane w ramach projektu:Pod skrzydłami Feniksa – Bezpieczna i przyjazna szkoła:

 

Opis działania Cena regularna Cena w ramach projektu:„Pod skrzydłami Feniksa”
 
Opracowanie dokumentów strategicznych szkoły np. procedury interwencyjne, programy wewnątrzszkolne itp. Od 600 do 1000 PLN Od 450 do 750 PLN
Szkoleniadla Rady Pedagogicznej i rodziców do 3 godzin 400 PLN 300 PLN
do 5 godzin 600 PLN 450 PLN
do 8 godzin 800 PLN 600 PLN
weekendowe 16 godzin 1600 PLN 1200 PLN
weekendowe 25 godzin 2400 PLN 1800 PLN
Zajęcia dla uczniów do 6 godzin lekcyjnych dziennie(np. 2 grupy x 3 h lekcyjne) 80 PLN/h 60 PLN/h
do 8 godzin lekcyjnych dziennie(np. 2 grupy x 4 h lekcyjne) 72 PLN/h 54 PLN/h
Od 9 godzin lekcyjnych dziennie(np. 3 grupy x 3 h lekcyjne) 64 PLN/h 48 PLN/h

 

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Fundacją FENIKS.

 

Wszystkie działania proponowane przez Fundację Feniks mają na celu pomoc w spełnianiu przez szkołę Standarów rekomendowanych przez MEN

 

Standard I –  Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

 1. Placówka posiada dokument Polityki ochrony dzieci, który uwzględnia:

– procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony

osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników,

– zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku,

– zasady dostępu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie,

– zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.

 1. Cały personel placówki, w tym wolontariusze oraz praktykanci, znają treść dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 2. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich członków personelu placówki, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.
 3. Dyrekcja placówki wyznaczyła osobę/y odpowiedzialną/e za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci i jej rola oraz zadania są jasno określone.
 4. W placówce jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej.

 


 

Standard II. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, które obejmują m. in. ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.
 2. Placówka uzyskała informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach (gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa).
 3. Wszyscy pracownicy, w tym wolontariusze i stażyści, złożyli oświadczenia dotyczące niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego –

w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na pozyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Standard III. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

 1. Rozpoczynając pracę w placówce wszyscy członkowie personelu, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci przechodzą szkolenie w zakresie ochrony dzieci obejmujące zapoznanie z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci.
 2. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie symptomów krzywdzenia dzieci.
 3. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji.
 4. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.
 5. Pracownicy placówki mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).
 6. Przynajmniej jeden pedagog/nauczyciel/opiekun został przeszkolony w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz bezpieczeństwa w sieci

i dysponuje scenariuszami zajęć oraz materiałami edukacyjnymi dla dzieci.

 1. Wychowawcy klas zostali przeszkoleni w zakresie zjawiska przemocy rówieśniczej oraz metod i narzędzi działań profilaktycznych oraz interwencyjnych.

 

Standard IV. Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

 1. W placówce znajduje się tablica dla rodziców, na której zamieszczane są przydatne informacje na temat:

– wychowania dzieci bez przemocy,

– ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,

– zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w internecie, ratingu gier komputerowych,

– możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych,

– danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych.

 1. Wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w placówce Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 


 

Standard V. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

 1. W każdej klasie odbyły się zajęcia na temat praw dziecka, ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem lub są one wpisane w roczny plan pracy każdej klasy.
 2. W każdej klasie odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej lub są one wpisane w roczny plan pracy klasy.
 3. W każdej klasie dzieci zostały poinformowane do kogo mają się zgłosić po pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.
 4. W każdej klasie odbyły się zajęcia na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w Internecie lub są one wpisane w roczny plan pracy klasy.
 5. W szkole dostępne są dla dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie.
 6. W szkole wyeksponowane są informacje dla dzieci nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

 

Standard VI – Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

 1. Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są weryfikowane – przynajmniej raz na rok.

2. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci szkoła/organizacja konsultuje się z ich rodzicami/opiekunami oraz dzieć