PROJEKT TdT – pelny

PROJEKT TdT – pelny

PROJEKT: „TdT – Kształtowanie młodych specjalistów w zakresie profilaktyki patologii społecznej”

Jeśli jesteś studentem czwartego lub piątego roku studiów humanistycznych (psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie), posiadasz wiedzę teoretyczną ale brakuje Ci praktycznych umiejętności pracy z ludźmi, planujesz związać swoją przyszłość zawodową z pracą w zakresie przeciwdziałania patologii społecznych ten program jest dla Ciebie.

 

PROJEKT – Trening dla Trenerów – Kształtowanie młodych specjalistów w zakresie profilaktyki patologii społecznej” ma na celu przygotowanie młodych kadr do samodzielnego prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Projekt szkoleniowy obejmuje nabycie praktycznych umiejętności pracy grupowej z dziećmi
i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (2 weekendy
sobota – niedziela) w zakresie następujących obszarów tematycznych:

– Trening interpersonalny (10 godzin) analiza własnych predyspozycji i umiejętności w pracy grupowej i kontakcie indywidualnym, analiza mocnych i słabych stron w kontekście prowadzenia zajęć grupowych, analiza ról grupowych i zespołowych, komunikacja interpersonalna trener – grupa.

Profilaktyka patologii społecznej (10 godzin): profilaktyka przemocy i zachowań agresywnych (przemoc rówieśnicza i przemoc w rodzinie), analiza osoby dotkniętej przemocą, analiza osoby stosującej przemoc, jak chronić się przed przemocą, jak postępować bez użycia przemocy, praca z rodziną dotknięta zjawiskiem przemocy w rodzinie, praca z uczniem narażonym na przemoc rówieśniczą, praca z osobami stosującymi przemoc, alkohol a przemoc – profilaktyka uzależnień.

Profilaktyka rodzinna (10 godzin): Trening umiejętności wychowawczych – jak wychowywać dzieci bez przemocy, prawo rodzinne w praktyce – podstawowe zagadnienia niezbędne w zawodach związanych z pracą z rodziną.

Profilaktyka bezrobocia (10 godzin):Trening aktywizacji zawodowej, trening umiejętności psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy

 

Dla najlepszych absolwentów zajęć zaproponujemy współpracę w zakresie realizowania programów profilaktycznych w Podkarpackich szkołach.

 

Fundacja Feniks pokrywa 50% kosztów udziału w szkoleniu w wysokości 200 zł. Pozostała kwota
w wysokości 200 zł. pokrywana jest przez uczestników szkolenia po zakwalifikowaniu do udziału
w szkoleniu na konto Fundacji.

 

Istnieje możliwość organizacji programu dla grup minimum 15 osób w miejscu i czasie wskazanym przez chętnych do skorzystania z programu.