PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O przeciwdziałaniu przemocy domowej

Posted by on wrz 22, 2023 in Aktualności

SZKOLENIE ON LINE Z WYKORZYSTANIEM ZOOM
13 października 2023 r. Godzina 9:00 – 15:00

Lub zaproś nas do siebie. Zasady przeprowadzenia tego szkolenia w formie stacjonarnej na terenie Twojej gminy znajdują się TUTAJ

Szanowni Państwo – przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądów, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy.

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ czas zacząć przygotowania do zmian

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem w miesiącu lutym ponawiamy nasze szkolenie w marcu. Specjalnie dla Was zasady finansowe pozostają niezmienne. Należy pamiętać, że finalny kształt ustawy mamy już znany.

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS od lat prowadzi działalność statutową nakierowaną na podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizację osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku ze zmianami które  zawartymi w ustawie z dnia 13 stycznia zapraszamy na szkolenie:

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 13 STYCZNIA 2023 ROKU o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz
z praktycznymi wskazówkami ich wdrożenia. Prowadzący szkolenie Daniel Mróz, jako przedstawiciel Fundacji FENIKS w Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej współuczestniczył w opracowaniu zapisów ustawy rekomendując poprawki, które zostały uwzględnione w ustawie. Od początku pracy nad ustawą zespół ekspertów Fundacji Feniks opracowuje praktyczne wskazówki wdrożenia zapisów ustawowych, stąd szkolenie nie będzie jedynie suchą formą przedstawienia aktu prawnego ale polegało będzie na rekomendowaniu form ich stosowania.

CELE I KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia nowych przepisów ustawowych
 • Zapoznanie się z praktycznymi różnicami pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową
 • Uczestnicy będą mieli możliwość konfrontować i przedyskutować swoje wątpliwości dotyczące nowej ustawy.
 • Przygotowanie uczestników do okresu przejściowego między funkcjonowaniem aktualnych i nowych przepisów.
 • Przygotowanie do ewentualnych kontroli i konfrontacji w sytuacji rozbieżności w interpretowaniu przepisów.

PROGRAM:

 1. Omówienie różnic definicyjnych i praktycznych pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową 
 2. Szczegółowe przedstawienie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych w nowej perspektywie prawnej
 3. Przygotowanie się do wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy. (zakres merytoryczny nowych uchwał rady gminy, porozumień, zarządzeń, oraz regulaminów)
 4. Omówienie szczegółowych zadań członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów
 5. Różnice pomiędzy grupą roboczą a grupą diagnostyczno-pomocą, omówienie praktycznych zadań członków grup diagnostyczno-pomocowych ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów.
 6. Obowiązki instytucji wynikające z innych przepisów które nie uległy zmianom (art. 572 kpc i 304 kpk oraz 15ab uop)
 7. Inne nowe akty prawne wymagane dostosowania w ramach działalności ZI m.in. art. 66c KW
 8. Stosowanie KPA w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 9. Omówienie zapisów Rozporządzenia Niebieska Karta

ADRESACI:
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

TERMIN SZKOLENIA I CENA:

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. w godz. 9:00 – 15:00 w formie on-line z wykorzystaniem ZOOM. Osoby które prześlą formularz zgłoszeniowy otrzymają fakturę oraz link do szkolenia wraz z instrukcjami. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Cena zgłoszenia 200 zł/osoba, jednakże przy jednorazowym zgłoszeniu 5 osób cena wynosi 150 zł/osoba.

Cena 150 zł od osoby jest także wtedy, gdy na swoim funpagu udostępnisz nasze wydarzenie na facebooku: https://fb.me/e/8anuOF7Eu

Zgłoszenia oraz wszystkie pytania proszę kierować mailowo na adres kontakt@fundacjafeniks.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu 696 08 1880

Read More »

WZORY DOKUMENTÓW DO NOWEJ USTAWY JUZ DOSTĘPNE

Posted by on wrz 10, 2023 in Aktualności

Już do nabycia nowy komplet wzorów dokumentów ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Komplet materiałów w cenie 500 zł opracowanych na zlecenie Fundacji Feniks niezbędnych po powołaniu nowego Zespołu Interdyscyplinarnego

Podmioty, które zamówiły poprzedni komplet cena nowego pakietu jedynie 300 zł.

Zapraszamy do nabycia wzorów dokumentów niezbędnych do funkcjonowania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych.

Pakiet materiałów zawiera Projekt Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 14 załączników:

 1. Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Uchwała Zespołu Interdyscyplinarnego (decyzje zespołu w formie uchwał), a) Uchwała decyzja zespołu podjęta większością głosów, b) Uchwała Zespołu bez głosowania (art. 9a ust 10a oraz 9b ust. 2 pkt 9 i 10), c) Uchwała Zespołu rozszerzenie składu GDP

3. Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność art. 9b ust 8 pkt 3

4. Wniosek osób, o których mowa w ust. 11 lub 11a, o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej o osoby, o których mowa w ust. 11b–11d lub 12.

5. Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6. Informacja osoby stosującą przemoc domową o jej skierowaniu do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową wraz z informacją o podmiocie, który jej realizuje i zobowiązaniem do zgłoszenia się, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skierowania, do uczestnictwa w programie korekcyjnoedukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

7. Wzór zawiadomienia zawiadamia: a) starosty powiatu o skierowaniu osoby stosującej przemoc do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową wraz z  wniosek o przekazanie danych dotyczących terminów realizacji tych programów; b) grupy diagnostyczno-pomocową o skierowaniu osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

8. Wzór wezwania osoby stosującej przemoc domową do przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 6 pkt 2.

9. Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

10. Wzór zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową

11. Wniosek Przewodniczącego do GDP o przekazanie informacji o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

12. Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

13. Uwagi przewodniczącego po dokonaniu analizy efektów działań GDP w ramach procedury NK

14. Karta monitoringu przemocy domowej po zakończeniu procedury NK

W celu złożenia zamówienia wypełnij, podpisz załączony Formularz Zamówienia i zeskanowany prześlij do nas na adres kontakt@fundacjafeniks.pl

1.Wzory aktów prawa miejscowego stanowiące przedmiot zamówienia, a potem sprzedaży i są przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS z siedzibą w Rzeszowie, i stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) – dalej jako „Utwór”.

2.Jedynie Fundacji FENIKS Przysługuje pełne, nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa  majątkowe do Utworu.  Utwór oraz poszczególne jego części nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich, ani nie są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Utwór w całości został wykonany przez osoby działające na rzecz Fundacji „Feniks”.

3.Fundacja „Feniks” wyraża zgodę na dokonywanie opracowań i przeróbek przekazanego utworu przez Nabywcę w zakresie dozwolonego użytku osobistego na rzecz jedynie swojej gminy, jak również na potrzeby opracowania projektów aktów prawa miejscowego przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, w strukturach których pozostaje Nabywca. 

4.Z zastrzeżeniem powyższego, żadna część przekazanych materiałów nie może być w żadnej formie przekazywana ani zbywana na rzecz innych podmiotów bez uprzedniego wyrażenia zgody przez Autora.

Należy pamiętać, że przekazywane dokumenty stanowią wzór propozycji dokumentu, który można zmienić i należy dostosować do specyficznych warunków lokalnych, w tym także uwzględniając lokalne oczekiwania organów nadzorujących. Praktyka pokazuje, że te same przepisy w jednej specyfice lokalnej są idealne i dobrze funkcjonujące, w innych wymagają zmiany do oczekiwań gminnych radców prawnych lub oczekiwań organów nadzorujących co nie stanowi o ich błędzie tylko innej interpretacji osoby lub organu. W takich przypadkach udzielamy pomocy w bezpłatnym przeartykułowaniu dokumentu zgodnie z lokalnymi oczekiwaniami.

W przypadku gdy wprowadzone rozporządzenie dotyczące nowej procedury NK wymusi zmianę regulaminu instytucje które zakupiły wzory druków otrzymają bezpłatną aktualizację regulaminu.

Read More »

Bezpłatny 50-cio godzinny KURS przygotowujący do pracy ze sprawcami przemocy z wykorzystaniem METODY Z DULUTH w ramach prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych

Posted by on sie 15, 2023 in Aktualności

rops_logo

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS projektu: „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez przygotowanie kadr do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2” zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tylko i wyłącznie z terenu Województwa Podkarpackiego do udziału w bezpłatnym 50-cio godzinnych szkoleniu (5 dni – 2+3)

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie pięciodniowego bezpłatnego profesjonalnego KURSU przygotowującego do prowadzania programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie w sali szkoleniowej FUNDACJI FENIKS przy ul. Langiewicza 29a

Szkolenia realizowane będą w systemie dwóch modułów składających się kolejno z 2 i 3 dni po 10 godzin dydaktycznych każdy:
Moduł I (2 dni) – 30-31 października 2023 r. (poniedziałek -wtorek) godzina 9:00 – 17:00
Moduł II (3 dni) – 29 listopada 01 grudnia 2023 r. (środa – piątek) godzina 9:00 – 17:00

Każdy uczestnik szkolenia poza certyfikatem ukończenia kursu otrzyma komplet materiałów zawierający szczegółowy skrypt niezbędny do realizacji programu.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ze względu na specyfikę programu Duluth pierwszeństwo udziału będą miały zgłoszenia par. Dlatego w pierwszej kolejności prosimy zgłoszenia dwóch osób (bez względu na płeć) z jednej instytucji lub współpracujących na jednym terenie. Liczba miejsc ograniczona więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłaszając uczestnicy deklarują udział we wszystkich dniach szkolenia. W celu zgłoszenia prosimy wydrukować załączony kwestionariusz zgłoszeniowy dokładnie przeczytać jego zapisy, wypełnić i podpisać przez kandydatów do udziału w kursie oraz odesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@fundacjafenisk.pl oraz oryginał w wersji papierowej na adres Fundacji.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 696 081 880 oraz mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Read More »