STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – LEX KAMILEK

Posted by on lis 30, 2023 in Aktualności

W związku z nowym obowiązkiem szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek i instytucji pracujących z dziećmi, nałożonym przez tzw. Ustawę LEX KAMILEK (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw), polegającym m.in. na opracowaniu i wdrożeniu zgodnie z art. 22b Ustawy STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH zapraszamy do nabycia materiałów opracowywanych przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS. Standardy Ochrony Małoletnich powinny zostać wdrożone przez placówki oświatowe najpóźniej w pierwszej połowie lutego 2024 roku.

Opracowany przez nas materiał stanowi kompendium procedur dla szkół, przedszkoli
i żłobków mający na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem. Materiał zawiera wszystkie treści wymagane ustawą „LEX Kamilek” oraz dodatkowo opis procedur zgodnych z Ustawą
o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jak również Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieska Karta”

Dokument opracowywany jest przez psychologów, prawników i pedagogów współpracujących z Fundacją Feniks. Jego zawartość merytoryczna określona jest w załączonym formularzu zamówienia. Instytucje, które zechcą zamówić dokument prosimy o wypełnienie załączonego Formularza Zamówienia i przesłać na dedykowany adres mailowy: Standardy.FundacjaFENIKS@gmail.com;

W związku z chęcią doręczenia Państwu zupełnego dokumentu, wszystkim podmiotom, które złożyły już zamówienie lub złożą go w najbliższym terminie przekażemy go najpóźniej 10 grudnia.

Read More »

KURS kwalifikujący do pracy z osobami stosującymi przemoc z wykorzystaniem metody z DULUTH w Rzeszowie

Posted by on paź 21, 2023 in Aktualności

EDYCJA RZESZÓW 25-28 STYCZNIA 2024 roku

Zapraszamy na kolejną tym razem noworoczną edycje kursu we w Rzeszowie (woj. podkarpackie)

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zmieniając art. 9b ust 2 pkt. 9 zobowiązuje Zespoły Interdyscyplinarne, do kierowania osoby stosujące przemoc do programów korekcyjno-edukacyjnych lub/i psychologiczno-terapeutycznych. Nie wywiązanie się przez osobę stosująca przemoc z obowiązków wynikających z art. 4 ust 6 grożą konsekwencje karne wynikające z nowego z art. 66c KW. W związku z tymi zmianami znacznie wzrośnie liczba prowadzonych programów korekcyjno-edukacyjnych, a co za tym idzie zwiększy się zapotrzebowanie na osoby uprawnione do ich prowadzenia. Dlatego w celu umożliwienia realizacji niniejszych zapisów Fundacja Feniks zaprasza na kolejny KURS.

Udostępnij nasze wydarzenie na Facebooku

Dla instytucji z i wszystkich osób chcących nabyć uprawnienia do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z terenu całej Polski organizujemy Kurs Pracy Ze Sprawcami Przemocy z el. Metody z Duluth. Uwzględniając zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art 9b ust 2 pkt 9) niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

Wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy na szkolenie dla specjalistów chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Kurs odbędzie się w Rzeszowie dniach 25-29 stycznia 2024 roku (50h dydaktycznych)
(dokładny adres otrzymają osoby zgłoszone na szkolenie na 14 dni przed jego rozpoczęciem dlatego do tego czasu miejsce szkolenia może ulec zmianie.)

Wszystkie szczegóły pod telefonem 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Po raz kolejny podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kursu w promocyjnej cenie i obniżamy jego cenę z 2000 zł na 1200 zł osobę.
Tym razem niższa cena możliwa jest ze względu na niekomercyjny charakter szkolenia możliwy dzięki współpracy z kołem penitencjarnym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Zapisy z wykorzystaniem formularza i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.
Read More »

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O przeciwdziałaniu przemocy domowej

Posted by on wrz 22, 2023 in Aktualności

SZKOLENIE ON LINE Z WYKORZYSTANIEM ZOOM
13 października 2023 r. Godzina 9:00 – 15:00

PROWADZIMY TO SZKOLENIE TAKZE NA ZAMÓWIENIA GMIN I ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W MIEJSCU I CZASIE UZGODNIEONYM Z ZAMAWIAJĄCYMI. Zasady przeprowadzenia tego szkolenia w formie stacjonarnej na terenie Twojej gminy znajdują się TUTAJ

PROPONUJEMY TAKŻE SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICEILI OŚWIATY Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA SYMPTOMOW KRZYWDZENIA DZIECI I OBOWIĄZKÓW OŚWIATY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY TAKŻE OKRESLONYCH W NOWEJ USTAWIE LEX KAMILEK szczegóły TUTAJ

Szanowni Państwo – przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądów, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy.

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ czas zacząć przygotowania do zmian

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem w miesiącu lutym ponawiamy nasze szkolenie w marcu. Specjalnie dla Was zasady finansowe pozostają niezmienne. Należy pamiętać, że finalny kształt ustawy mamy już znany.

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS od lat prowadzi działalność statutową nakierowaną na podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizację osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku ze zmianami które  zawartymi w ustawie z dnia 13 stycznia zapraszamy na szkolenie:

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 13 STYCZNIA 2023 ROKU o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz
z praktycznymi wskazówkami ich wdrożenia. Prowadzący szkolenie Daniel Mróz, jako przedstawiciel Fundacji FENIKS w Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej współuczestniczył w opracowaniu zapisów ustawy rekomendując poprawki, które zostały uwzględnione w ustawie. Od początku pracy nad ustawą zespół ekspertów Fundacji Feniks opracowuje praktyczne wskazówki wdrożenia zapisów ustawowych, stąd szkolenie nie będzie jedynie suchą formą przedstawienia aktu prawnego ale polegało będzie na rekomendowaniu form ich stosowania.

CELE I KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia nowych przepisów ustawowych
 • Zapoznanie się z praktycznymi różnicami pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową
 • Uczestnicy będą mieli możliwość konfrontować i przedyskutować swoje wątpliwości dotyczące nowej ustawy.
 • Przygotowanie uczestników do okresu przejściowego między funkcjonowaniem aktualnych i nowych przepisów.
 • Przygotowanie do ewentualnych kontroli i konfrontacji w sytuacji rozbieżności w interpretowaniu przepisów.

PROGRAM:

 1. Omówienie różnic definicyjnych i praktycznych pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową 
 2. Szczegółowe przedstawienie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych w nowej perspektywie prawnej
 3. Przygotowanie się do wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy. (zakres merytoryczny nowych uchwał rady gminy, porozumień, zarządzeń, oraz regulaminów)
 4. Omówienie szczegółowych zadań członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów
 5. Różnice pomiędzy grupą roboczą a grupą diagnostyczno-pomocą, omówienie praktycznych zadań członków grup diagnostyczno-pomocowych ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów.
 6. Obowiązki instytucji wynikające z innych przepisów które nie uległy zmianom (art. 572 kpc i 304 kpk oraz 15ab uop)
 7. Inne nowe akty prawne wymagane dostosowania w ramach działalności ZI m.in. art. 66c KW
 8. Stosowanie KPA w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 9. Omówienie zapisów Rozporządzenia Niebieska Karta

ADRESACI:
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

TERMIN SZKOLENIA I CENA:

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. w godz. 9:00 – 15:00 w formie on-line z wykorzystaniem ZOOM. Osoby które prześlą formularz zgłoszeniowy otrzymają fakturę oraz link do szkolenia wraz z instrukcjami. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Cena zgłoszenia 200 zł/osoba, jednakże przy jednorazowym zgłoszeniu 5 osób cena wynosi 150 zł/osoba.

Cena 150 zł od osoby jest także wtedy, gdy na swoim funpagu udostępnisz nasze wydarzenie na facebooku: https://fb.me/e/8anuOF7Eu

Zgłoszenia oraz wszystkie pytania proszę kierować mailowo na adres kontakt@fundacjafeniks.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu 696 08 1880

Read More »