WZORY DOKUMENTÓW DO NOWEJ USTAWY JUZ DOSTĘPNE

Posted by on mar 22, 2023 in Aktualności

Już do nabycia komplet wzorów do znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w cenie dostępnej dla każdej gminy.

Komplet materiałów w cenie 500 zł opracowanych na zlecenie Fundacji Feniks w celu wdrożenia zapisów nowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zawiera:

1.Wzór regulaminu opracowanego na podstawie art. 9a ust 6b znowelizowanej ustawy.

2.Wzór uchwały Rady Gminy opracowanej na podstawie art. 9a ust 15 znowelizowanej ustawy

3.Wzór Zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego opracowanego na podstawie art. 9a ust 2 znowelizowanej ustawy

4.Wzór porozumienia opracowanego na podstawie art. 9a ust  8 znowelizowanej ustawy

W celu złożenia zamówienia wypełnij, podpisz załączony formularz zamówienia i zeskanowany prześlij do nas na adres kontakt@fundacjafeniks.pl

1.Wzory aktów prawa miejscowego stanowiące przedmiot zamówienia, a potem sprzedaży i są przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS z siedzibą w Rzeszowie, i stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) – dalej jako „Utwór”.

2.Jedynie Fundacji FENIKS Przysługuje pełne, nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa  majątkowe do Utworu.  Utwór oraz poszczególne jego części nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich, ani nie są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Utwór w całości został wykonany przez osoby działające na rzecz Fundacji „Feniks”.

3.Fundacja „Feniks” wyraża zgodę na dokonywanie opracowań i przeróbek przekazanego utworu przez Nabywcę w zakresie dozwolonego użytku osobistego na rzecz jedynie swojej gminy, jak również na potrzeby opracowania projektów aktów prawa miejscowego przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, w strukturach których pozostaje Nabywca. 

4.Z zastrzeżeniem powyższego, żadna część przekazanych materiałów nie może być w żadnej formie przekazywana ani zbywana na rzecz innych podmiotów bez uprzedniego wyrażenia zgody przez Autora.

W przypadku gdy wprowadzone rozporządzenie dotyczące nowej procedury NK wymusi zmianę regulaminu instytucje które zakupiły wzory druków otrzymają bezpłatną aktualizację regulaminu.

Read More »

KURS kwalifikujący do pracy z osobami stosującymi przemoc z wykorzystaniem metody z DULUTH w Trzciance woj. wielkopolskie

Posted by on mar 21, 2023 in Aktualności

EDYCJA TRZCIANKA 24-27 SIERPNIA 2023 roku

W związku z bardzo dużym zainteresowanie kursem czerwcowym zapraszamy na kolejną tym razem wakacyjną edycje kursu w sierpniu w Trzciance

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zmieniając art. 9b ust 2 pkt. 9 zobowiązuje Zespoły Interdyscyplinarne, do kierowania osoby stosujące przemoc do programów korekcyjno-edukacyjnych lub/i psychologiczno-terapeutycznych. Nie wywiązanie się przez osobę stosująca przemoc z obowiązków wynikających z art. 4 ust 6 grożą konsekwencje karne wynikające z nowego z art. 66c KW. W związku z tymi zmianami znacznie wzrośnie liczba prowadzonych programów korekcyjno-edukacyjnych, a co za tym idzie zwiększy się zapotrzebowanie na osoby uprawnione do ich prowadzenia. Dlatego w celu umożliwienia realizacji niniejszych zapisów Fundacja Feniks zaprasza na kolejny KURS.

Udostępnij nasze wydarzenie na Facebooku

Dla instytucji z i wszystkich osób chcących nabyć uprawnienia do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z terenu całej Polski organizujemy Kurs Pracy Ze Sprawcami Przemocy z el. Metody z Duluth. Uwzględniając zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art 9b ust 2 pkt 9) niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny.
Wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy na szkolenie dla specjalistów chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Kurs odbędzie się w Trzciance woj wielkopolskie w sali Centrum Kultury w Trzciance 2 w dniach 24-27 sierpnia 2023 roku (50h dydaktycznych)
(dokładny adres otrzymają osoby zgłoszone na szkolenie na 14 dni przed jego rozpoczeciem dlatego do tego czasu miejsce szkolenia może ulec zmianie.)

Wszystkie szczegóły pod telefonem 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Po raz kolejny podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kursu w promocyjnej cenie i obniżamy jego cenę z 2000 zł na 1200 zł osobę.
Tym razem niższa cena możliwa jest ze względu na niekomercyjny charakter szkolenia.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zapisy z wykorzystaniem formularza i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.
Read More »

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 9 MARCA 2023 ROKU o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Posted by on sty 30, 2023 in Aktualności

SZKOLENIE ON LINE Z WYKORZYSTANIEM ZOOM
31 marca 2023 r. Godzina 9:00 – 15:00

Lub zaproś nas do siebie. Zasady przeprowadzenia tego szkolenia w formie stacjonarnej na terenie Twojej gminy znajdują się TUTAJ

Szanowni Państwo – przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądów, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy.

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ czas zacząć przygotowania do zmian

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem w miesiącu lutym ponawiamy nasze szkolenie w marcu. Specjalnie dla Was zasady finansowe pozostają niezmienne. Należy pamiętać, że finalny kształt ustawy mamy już znany.

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS od lat prowadzi działalność statutową nakierowaną na podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizację osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku ze zmianami które  zawartymi w ustawie z dnia 13 stycznia zapraszamy na szkolenie:

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 13 STYCZNIA 2023 ROKU o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz
z praktycznymi wskazówkami ich wdrożenia. Prowadzący szkolenie Daniel Mróz, jako przedstawiciel Fundacji FENIKS w Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej współuczestniczył w opracowaniu zapisów ustawy rekomendując poprawki, które zostały uwzględnione w ustawie. Od początku pracy nad ustawą zespół ekspertów Fundacji Feniks opracowuje praktyczne wskazówki wdrożenia zapisów ustawowych, stąd szkolenie nie będzie jedynie suchą formą przedstawienia aktu prawnego ale polegało będzie na rekomendowaniu form ich stosowania.

CELE I KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia nowych przepisów ustawowych
 • Zapoznanie się z praktycznymi różnicami pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową
 • Uczestnicy będą mieli możliwość konfrontować i przedyskutować swoje wątpliwości dotyczące nowej ustawy.
 • Przygotowanie uczestników do okresu przejściowego między funkcjonowaniem aktualnych i nowych przepisów.
 • Przygotowanie do ewentualnych kontroli i konfrontacji w sytuacji rozbieżności w interpretowaniu przepisów.

PROGRAM:

 1. Omówienie różnic definicyjnych i praktycznych pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową 
 2. Szczegółowe przedstawienie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych w nowej perspektywie prawnej
 3. Przygotowanie się do wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy. (zakres merytoryczny nowych uchwał rady gminy, porozumień, zarządzeń, oraz regulaminów)
 4. Omówienie szczegółowych zadań członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów
 5. Różnice pomiędzy grupą roboczą a grupą diagnostyczno-pomocą, omówienie praktycznych zadań członków grup diagnostyczno-pomocowych ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów.
 6. Obowiązki instytucji wynikające z innych przepisów które nie uległy zmianom (art. 572 kpc i 304 kpk oraz 15ab uop)
 7. Inne nowe akty prawne wymagane dostosowania w ramach działalności ZI m.in. art. 66c KW
 8. Stosowanie KPA w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej

ADRESACI:
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

TERMIN SZKOLENIA I CENA:

Szkolenie odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. w godz. 9:00 – 15:00 w formie on-line z wykorzystaniem ZOOM. Osoby które prześlą formularz zgłoszeniowy otrzymają fakturę oraz link do szkolenia wraz z instrukcjami. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Cena zgłoszenia 200 zł/osoba, jednakże przy jednorazowym zgłoszeniu 5 osób cena wynosi 150 zł/osoba.

Cena 150 zł od osoby jest także wtedy, gdy na swoim funpagu udostępnisz nasze wydarzenie na facebooku: https://fb.me/e/3tNssMShC

Zgłoszenia oraz wszystkie pytania proszę kierować mailowo na adres kontakt@fundacjafeniks.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu 696 08 1880

Read More »