Powakacyjny kurs w Węgorzewie na Mazurach uprawniający do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody z DULUTH

Powakacyjny kurs w Węgorzewie na Mazurach uprawniający do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody z DULUTH

EDYCJA WĘGORZEWO 7-10 października

Mając na uwadze zbliżające się zmiany w Ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w krótce domowej) w szczególności art 9a ust 7h nowelizowanej ustawy umożliwiający skuteczniejsze zobowiązanie osób uczestniczących w procedurze NK jako osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, zaistnieje konieczność zwiększenia ilości osób uprawnionych do realizacji takich oddziaływań. Dlatego w celu umożliwienia realizacji niniejszych zapisów Fundacja Feniks zaprasza na kolejny KURS.

Udostępnij nasze wydarzenie na FACEBOOKu

Dla instytucji z i wszystkich osób chcących nabyć uprawnienia do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z terenu całej Polski organizujemy Powakacyjny Kurs Pracy Ze Sprawcami Przemocy z el. Metody z Duluth. Uwzględniając zmiany planowane z ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art 9a ust 7f) niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowanych przez Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych.
Wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy na szkolenie dla specjalistów chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Kurs odbędzie się w Starostwie w Wegorzewie
(dokładny adres otrzymają osoby zgłoszone na szkolenie)
w dniach 7-10 października 2022 roku (50h dydaktycznych)

Wszystkie szczegóły pod telefonem 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Po raz kolejny podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kursu w promocyjnej cenie i obniżamy jego cenę z 1500 zł na 950 zł osobę.
Tym razem niższa cena możliwa jest ze względu na współpracę z PCPR w Węgorzewie

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zapisy i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.