OFERTA SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW

OFERTA SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW

Fundacja FENIKS zaprasza wszystkich studentów do udziału w szkoleniach z zakresu kształtowania umiejętności i predyspozycji społecznych i zawodowych ukierunkowanych na pracę w zakresie profilaktyki przemocy i innych zachowań dysfunkcyjnych.

Nasze szkolenia ukierunkowane są zarówno na rozwój personalny osób w nich uczestniczących w taki sposób aby w swoim życiu osobistym prezentowali postawy wolne od przemocy, z drugiej strony umiejętności nabyte podczas szkoleń wzbogacają warsztat pracy i predyspozycje zawodowe niezbędne w pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodów humanistycznych.

Dlatego też do udziału w szkoleniach zapraszamy studentów wszystkich kierunków humanistycznych bez względu na kierunek studiów oraz rok ich trwania.

Ponadto mając na uwadze warunki i zasady przyznawania stypendiów uczelnianych wystawiamy niezbędne zaświadczenia umożliwiające udokumentowanie udziału w szkoleniach w sposób zgodny z zasadami wyznaczonymi przez uczelnie.

Zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

Wszystkie szkolenia odbywają się w weekendy lub w tygodniu w godzinach nie kolidujących z zajęciami uczelnianymi. Ich czas trwania uwarunkowany jest od potrzeb uczestników i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb grupy (od 8 do 24 godzin dydaktycznych- cena od 80 do 200 zł za osobę).

Trening interpersonalny – kształtowanie własnego rozwoju personalnego w zakresie analizy własnych predyspozycji i umiejętności osobistych, analiza własnego potencjału i barier w kontekście umiejętności psychospołecznych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych (zakres tematyczny uwarunkowany ilością godzin i potrzebami grupy).

 

Profilaktyka patologii społecznej – profilaktyka przemocy i zachowań agresywnych (przemoc rówieśnicza i przemoc w rodzinie), analiza osoby dotkniętej przemocą, analiza osoby stosującej przemoc, jak chronić się przed przemocą, jak postępować bez użycia przemocy, praca z rodziną dotknięta zjawiskiem przemocy w rodzinie, praca z uczniem narażonym na przemoc rówieśniczą, praca z osobami stosującymi przemoc, alkohol a przemoc – profilaktyka uzależnień (zakres tematyczny uwarunkowany ilością godzin i potrzebami grupy).

 

Trening umiejętności wychowawczych – szkolenie w zakresie kształtowania umiejętności wychowawczych i postaw rodzicielskich. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności praktycznych w zakresie ustalania zasad wychowawczych, umiejętności rozmawiania z dziećmi, rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych, kary i nagrody, wychowywanie bez przemocy.

 

Istnieje również możliwość organizacji szkoleń na zamówienie w miejscu i czasie oraz zakresie tematycznym zgodnym z oczekiwaniami grupy. W przypadku organizacji szkoleń na zamówienie przy minimalnym udziale 15 osób udzielamy 20% rabatu (cena od 65 do 160 zł za osobę przy organizacji szkolenia od 8 do 24 godzin dydaktycznych).