Bezpłatny 50-cio godzinny KURS przygotowujący do pracy ze sprawcami przemocy z wykorzystaniem METODY Z DULUTH w ramach prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych

Posted by on wrz 7, 2022 in Aktualności

rops_logo

zacz

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Zainteresowanie naszym projektem przeszło wszelkie oczekiwanie, w przeciągu kilu dni wpłynęło dwa razy więcej zgłoszeń niż mamy miejsc w projekcie. Do udziału w szkoleniu zakwalifikujemy osoby wg kolejności zgłoszeń. Ostateczna informacja zostanie przekazana w przyszłym tygodniu po otrzymaniu potwierdzenia deklaracji uczestnictwa w wersji papierowej. Osoby zgłoszone w późniejszym czasie zostają wpisane na listy rezerwową, zaproszeni zostaną do szkolenie w sytuacji gdy wcześniej zgłoszone osoby nie dopełnią warunków formalnych.

W związku z tak dużym zainteresowaniem Fundacja Feniks wnioskować będzie o kolejne środki aby pozostałe osoby także mogły wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS projektu: „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, poprzez przygotowanie kadr do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc” zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie do udziału w bezpłatnym 50-cio godzinnych szkoleniu (5 dni – 2+3)

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie pięciodniowego bezpłatnego profesjonalnego KURSU przygotowującego do prowadzania programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie w sali szkoleniowej FUNDACJI FENIKS przy ul. Langiewicza 29a

Szkolenia realizowane będą w systemie dwóch modułów skaładających się kolejno z 2 i 3 dni po 10 godzin dydaktycznych każdy:
Moduł I (2 dni)- 27-28 września (wtorek-środa) godzina 9:00 – 17:00
Moduł II (3 dni) – 8-10 listopada (wtorek-czwartek) godzina 9:00 – 17:00

Każdy uczestnik szkolenia poza certyfikatem ukończenia kursu otrzyma komplet materiałów zawierający szczegółowy skrypt niezbędny do realizacji programu.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ze względu na specyfikę programu Duluth pierwszeństwo udziału będą miały zgłoszenia par. Dlatego w pierwszej kolejności prosimy zgłoszenia dwóch osób (bez względu na płeć) z jednej instytucji lub współpracujących na jednym terenie. Liczba miejsc ograniczona więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłaszając uczestnicy deklarują udział we wszystkich dniach szkolenia. W celu zgłoszenia prosimy wydrukować załączony kwestionariusz zgłoszeniowy dokładnie przeczytać jego zapisy, wypełnić i podpisać przez kandydatów do udziału w kursie oraz odesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@fundacjafenisk.pl oraz oryginał w wersji papierowej na adres Fundacji.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 696 081 880 oraz mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Read More »

Szkolenie on-line na zakończenie wakacji 31 sierpnia 2022 godz. 9:00

Posted by on sie 15, 2022 in Aktualności

31 sierpnia 2022 roku godzina 9:00 – 14:30

Program
1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych
2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
3. Omówienie zasad przetwarzania i dostępności do dokumentacji i zakresu danych (art. 9c)
4. Omówienie znowelizowanych przepisów nakazu opuszczenia lokalu (nowelizacja art. 11a i 15aa ustawy o Policji)
5. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
6. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
7. Jak przygotować się do kontroli

Cena za udział w szkoleniu wynosi 200 zł /osoba
przy zgłoszeniu minimum 4 osób cena z udział w szkoleniu 150 zł/osobę

Szkolenie odbywa się na platformie zoom. ze względu na to, że szkolenie jest certyfikowane organizator zastrzega sobie prawo wymagania kamerki na szkoleniu w celu weryfikacji udziału w szkoleniu jego uczestników.

Wszelkie informacje udzielamy mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl lub pod numerem tel. 696 081 880.

W celu zgłoszenia prosimy o przesłanie maila na adres kontakt@fundacjafeniks.pl podając:

 1. Nazwę szkolenia
 2. Imiona i nazwiska uczestników wraz z numerem telefonu
 3. Dane do faktury ODBIORCA/PŁATNIK
Read More »

Powakacyjny kurs w Węgorzewie na Mazurach uprawniający do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody z DULUTH

Posted by on sie 10, 2022 in Aktualności

EDYCJA WĘGORZEWO 7-10 października

Mając na uwadze zbliżające się zmiany w Ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w krótce domowej) w szczególności art 9a ust 7h nowelizowanej ustawy umożliwiający skuteczniejsze zobowiązanie osób uczestniczących w procedurze NK jako osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, zaistnieje konieczność zwiększenia ilości osób uprawnionych do realizacji takich oddziaływań. Dlatego w celu umożliwienia realizacji niniejszych zapisów Fundacja Feniks zaprasza na kolejny KURS.

Udostępnij nasze wydarzenie na FACEBOOKu

Dla instytucji z i wszystkich osób chcących nabyć uprawnienia do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z terenu całej Polski organizujemy Powakacyjny Kurs Pracy Ze Sprawcami Przemocy z el. Metody z Duluth. Uwzględniając zmiany planowane z ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art 9a ust 7f) niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kierowanych przez Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych.
Wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy na szkolenie dla specjalistów chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Kurs odbędzie się w Starostwie w Wegorzewie
(dokładny adres otrzymają osoby zgłoszone na szkolenie)
w dniach 7-10 października 2022 roku (50h dydaktycznych)

Wszystkie szczegóły pod telefonem 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Po raz kolejny podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kursu w promocyjnej cenie i obniżamy jego cenę z 1500 zł na 950 zł osobę.
Tym razem niższa cena możliwa jest ze względu na współpracę z PCPR w Węgorzewie

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zapisy i pytania proszę kierować mailowo: kontakt@fundacjafeniks.pl

lub telefonicznie: 696 081 880

OPIS PROGRAMU

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

wg Metody z Duluth

 1. Cele programu

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 •  uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego  sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących  rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę  partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 2. Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

 1. Edukacja – przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.
 2. Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych
 3. Ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

Podstawowe treści edukacyjne:

 • Społeczno-kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej /Mity, stereotypy/.
 • Definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy.
 • Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
 • Planowanie i rozwijanie samokontroli.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Promocja pozytywnych standardów  wartości  i zachowań między innymi: szacunku, odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania, dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Alkohol i patologia życia rodzinnego.
 • Seksualność.
 • Dzieci, przemoc i wychowanie.
Read More »

Bezpłatne poradnictwo prawne w sytuacji przemocy w rodzinie

Posted by on sie 2, 2022 in Aktualności

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego w sytuacji przemocy w rodzinie. Porady prawne świadczone będą jedynie w formie telefonicznej w czwartki w godzinach 16:00 – 18:00 tel. 511-386-057

Poradnictwo Prawne prowadzić będzie mecenas Anna Michna – absolwentka prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracująca z Fundacją Feniks w zakresie poradnictwa prawa rodzinnego (sprawy rodzinne, rozwodowe, podziału władzy rodzicielskiej i odszkodowań i zadośćuczynienia w sytuacji przemocy w rodzinie) oraz cywilnego (nakaz opuszczenia lokalu) oraz karnego (zawiadomienia o przestępstwie związane z przemocą w rodzinie i wobec osób najbliższych)

Read More »

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Posted by on lut 28, 2022 in Aktualności

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks z bólem w sercu obserwuje pogwałcenie elementarnych praw człowieka w związku z inwazją Rosji na terenie Ukrainy. Wspieramy, pomagamy i wierzymy, że zwycięży Demokracja, Wolność, Prawda…i Świat bez Przemocy.

Read More »

Szkolenie On Line Na żywo 23 marca 2022 roku – Realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem propozycji zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Posted by on lis 10, 2021 in Aktualności

W związku ze zbliżającymi się zmianami w Ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w krótce domowej) i idącymi za tym nowymi wyzwaniami dla instytucji realizujących przepisy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Fundacja FENIKS w odpowiedzi na Państwa oczekiwania, w celu przygotowania Państwa do zbliżających się zmian zaprasza do udziału w szkoleniu (dwa różne terminy)

„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i realizacji procedury NK z uwzględnieniem propozycji zapisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej”

Podczas szkolenia otrzymacie Państwo praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji zapisów obowiązującej jeszcze ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak również zostaniecie Państwo poinformowani o kierunkach zmian określonych w nowelizacji ustawy zmieniającą dotychczasową ustawę na Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej wraz z proponowanymi w niej zapisami. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Fundacji FENIKS (opis w programie szkolenia), który miedzy innymi jest członkiem Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zaangażowanym w konsultacje niniejszej ustawy.

W celu umożliwienia udziału w szkoleniu osób z terenu całej Polski szkolenie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Termin szkolenia: 23 marca 2022 r.

Cena promocyjna szkolenia to 150 zł od osoby (dodatkowa zniżka 20% dla zgłoszeń minimum 5 osób – w tym przypadku cena udziału jednej osoby w szkoleniu wynosić będzie 120 zł od osoby)

Zgłoszenia kontakt@fundacjafeniks.pl podając imię i nazwisko wraz z jego numerem telefonu oraz dane do faktury.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby w różnych lokalizacjach (bez konieczności przebywania wspólnego w jednym miejscu) Każdy uczestnik szkolenia, może brać udział w szkoleniu ze swojego miejsca pracy lub domu.
Szkolenie przeprowadzone będzie z uzyciem platformy zoom

wszelkie informacje tel. 696 081 880 lub mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Program
1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych (z dostosowaniem zadań w czasie pandemii koronawirusa)
2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy praktyczne metody odróżniania przemocy od konfliktów
3. Nowe zapisy związane z projektem zmian ustawy na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej
4. Praktyczne aspekty realizacji procedury NK
5. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR
6. Jak przygotować się do kontroliProwadzący szkolenie: Daniel Mróz – Od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaangażowany w konsultacje nowelizowanej ustawy; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; przez 7 lat członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

Read More »