Bezpłatny 50-cio godzinny KURS przygotowujący do pracy ze sprawcami przemocy z wykorzystaniem METODY Z DULUTH w ramach prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych

Bezpłatny 50-cio godzinny KURS przygotowujący do pracy ze sprawcami przemocy z wykorzystaniem METODY Z DULUTH w ramach prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych

rops_logo

zacz

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Zainteresowanie naszym projektem przeszło wszelkie oczekiwanie, w przeciągu kilu dni wpłynęło dwa razy więcej zgłoszeń niż mamy miejsc w projekcie. Do udziału w szkoleniu zakwalifikujemy osoby wg kolejności zgłoszeń. Ostateczna informacja zostanie przekazana w przyszłym tygodniu po otrzymaniu potwierdzenia deklaracji uczestnictwa w wersji papierowej. Osoby zgłoszone w późniejszym czasie zostają wpisane na listy rezerwową, zaproszeni zostaną do szkolenie w sytuacji gdy wcześniej zgłoszone osoby nie dopełnią warunków formalnych.

W związku z tak dużym zainteresowaniem Fundacja Feniks wnioskować będzie o kolejne środki aby pozostałe osoby także mogły wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS projektu: „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, poprzez przygotowanie kadr do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc” zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie do udziału w bezpłatnym 50-cio godzinnych szkoleniu (5 dni – 2+3)

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie pięciodniowego bezpłatnego profesjonalnego KURSU przygotowującego do prowadzania programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie w sali szkoleniowej FUNDACJI FENIKS przy ul. Langiewicza 29a

Szkolenia realizowane będą w systemie dwóch modułów skaładających się kolejno z 2 i 3 dni po 10 godzin dydaktycznych każdy:
Moduł I (2 dni)- 27-28 września (wtorek-środa) godzina 9:00 – 17:00
Moduł II (3 dni) – 8-10 listopada (wtorek-czwartek) godzina 9:00 – 17:00

Każdy uczestnik szkolenia poza certyfikatem ukończenia kursu otrzyma komplet materiałów zawierający szczegółowy skrypt niezbędny do realizacji programu.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ze względu na specyfikę programu Duluth pierwszeństwo udziału będą miały zgłoszenia par. Dlatego w pierwszej kolejności prosimy zgłoszenia dwóch osób (bez względu na płeć) z jednej instytucji lub współpracujących na jednym terenie. Liczba miejsc ograniczona więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłaszając uczestnicy deklarują udział we wszystkich dniach szkolenia. W celu zgłoszenia prosimy wydrukować załączony kwestionariusz zgłoszeniowy dokładnie przeczytać jego zapisy, wypełnić i podpisać przez kandydatów do udziału w kursie oraz odesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@fundacjafenisk.pl oraz oryginał w wersji papierowej na adres Fundacji.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 696 081 880 oraz mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl