Program CHRONIMY DZIECI

Program CHRONIMY DZIECI

Celem programu Chronimy Dzieci realizowanym i koordynowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) jest  ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Więcej o programie: www.chronimydzieci.pl

W ramach działalności Fundacji FENIKS oferujemy profesjonalne szkolenia dla kadry pedagogicznej (dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, nauczycieli i wychowawców) oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży.

 

Tematy szkoleń dla kadry:

 

  1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – 8 godz.

szkolenie ma na celu pomoc w opracowaniu dokumentu „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, określenie zasad jego wdrożenia w placówce jak i form jej upowszechniania w środowisku szkoły.

 

  1. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka – 8 godz.

szkolenie ma na celu wyposażenie pracowników szkoły w wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego oraz nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.

 

  1. Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci – 8 godz.

szkolenie ma na celu wyposażenie pracowników szkoły w wiedzę i umiejętności w zakresie podejmowania interwencji prawnej, cywilnej, psychologicznej i procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji ujawnienia krzywdzenia dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami pomocy dziecku i stanem prawnym.

 

 

Tematy szkoleń dla dzieci i młodzieży

Proponujemy dwa rodzaje zajęć:

Profilaktyka przemocy rówieśniczej – podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznają możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami. (minimum 2 godziny dydaktyczne na grupę)

Warsztaty ochrony dzieci przed krzywdzeniem zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie ze szczególnym uwzględnieniem różnych form przemocy wobec dzieci.  (minimum 6 godzin dydaktycznych na grupę)

 

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez trenerów rekomendowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę z wykorzystaniem programów szkoleniowych FDDS

 

Szkolenia organizujemy w miejscach i terminach wskazanych przez zamawiającego. Szczegóły dotyczące ustalania terminów i ceny szkolenia poprzez kontakt z trenerami programu dajemy dzieciom siłę za pośrednictwem naszej poczty kontakt@fundacjafeniks.pl

 

Joanna Sokołowska – Jachyra

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej oraz 4- letniego całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej  (CBT  Warszawa). Pracuje w zawodzie 13 lat. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w ośrodku interwencji kryzysowej.

Od 2013 r – facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. Jest trenerem programu „Chronimy dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową i terapią oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu przemocy i  interwencji kryzysowej.

 

Daniel Mróz

Pedagog od 1998 roku do chwili obecnej zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES, Trener szkoleń psychospołecznych; członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS – Członek Założycieli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu z Duluth; w latach 2011-2017 członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie również odpowiedzialny za jego obsługę administracyjną; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka  Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; trener i edukator certyfikowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie; członek Sieci „Chronimy Dzieci” autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.