WZORY DOKUMENTÓW DO NOWEJ USTAWY JUZ DOSTĘPNE

WZORY DOKUMENTÓW DO NOWEJ USTAWY JUZ DOSTĘPNE

Już do nabycia nowy komplet wzorów dokumentów ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Komplet materiałów w cenie 500 zł opracowanych na zlecenie Fundacji Feniks niezbędnych po powołaniu nowego Zespołu Interdyscyplinarnego

Podmioty, które zamówiły poprzedni komplet cena nowego pakietu jedynie 300 zł.

Zapraszamy do nabycia wzorów dokumentów niezbędnych do funkcjonowania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych.

Pakiet materiałów zawiera Projekt Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 14 załączników:

  1. Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Uchwała Zespołu Interdyscyplinarnego (decyzje zespołu w formie uchwał), a) Uchwała decyzja zespołu podjęta większością głosów, b) Uchwała Zespołu bez głosowania (art. 9a ust 10a oraz 9b ust. 2 pkt 9 i 10), c) Uchwała Zespołu rozszerzenie składu GDP

3. Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność art. 9b ust 8 pkt 3

4. Wniosek osób, o których mowa w ust. 11 lub 11a, o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej o osoby, o których mowa w ust. 11b–11d lub 12.

5. Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6. Informacja osoby stosującą przemoc domową o jej skierowaniu do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową wraz z informacją o podmiocie, który jej realizuje i zobowiązaniem do zgłoszenia się, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skierowania, do uczestnictwa w programie korekcyjnoedukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

7. Wzór zawiadomienia zawiadamia: a) starosty powiatu o skierowaniu osoby stosującej przemoc do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową wraz z  wniosek o przekazanie danych dotyczących terminów realizacji tych programów; b) grupy diagnostyczno-pomocową o skierowaniu osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

8. Wzór wezwania osoby stosującej przemoc domową do przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 6 pkt 2.

9. Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

10. Wzór zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową

11. Wniosek Przewodniczącego do GDP o przekazanie informacji o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

12. Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

13. Uwagi przewodniczącego po dokonaniu analizy efektów działań GDP w ramach procedury NK

14. Karta monitoringu przemocy domowej po zakończeniu procedury NK

15. Protokół zakończenia procedury NK w sytuacji odstąpienia od dalszych czynności (art. 9h ust 1 pkt 2)

16. Protokół zakończenia procedury NK  w sytuacji ustania przemocy (art. 9h ust 1 pkt 1)

17. Wzór pisma ZI o wytypowanie do grupy diagnostyczno-pomocowej przedstawicieli instytucji po rozszerzeniu

18. Wzór zaproszenia osoby doświadczającej przemocy domowej

19. Wzór wezwania osoby stosującej przemoc

W celu złożenia zamówienia wypełnij, podpisz załączony Formularz Zamówienia i zeskanowany prześlij do nas na adres kontakt@fundacjafeniks.pl

1.Wzory aktów prawa miejscowego stanowiące przedmiot zamówienia, a potem sprzedaży i są przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS z siedzibą w Rzeszowie, i stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) – dalej jako „Utwór”.

2.Jedynie Fundacji FENIKS Przysługuje pełne, nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa  majątkowe do Utworu.  Utwór oraz poszczególne jego części nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich, ani nie są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Utwór w całości został wykonany przez osoby działające na rzecz Fundacji „Feniks”.

3.Fundacja „Feniks” wyraża zgodę na dokonywanie opracowań i przeróbek przekazanego utworu przez Nabywcę w zakresie dozwolonego użytku osobistego na rzecz jedynie swojej gminy, jak również na potrzeby opracowania projektów aktów prawa miejscowego przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, w strukturach których pozostaje Nabywca. 

4.Z zastrzeżeniem powyższego, żadna część przekazanych materiałów nie może być w żadnej formie przekazywana ani zbywana na rzecz innych podmiotów bez uprzedniego wyrażenia zgody przez Autora.

Należy pamiętać, że przekazywane dokumenty stanowią wzór propozycji dokumentu, który można zmienić i należy dostosować do specyficznych warunków lokalnych, w tym także uwzględniając lokalne oczekiwania organów nadzorujących. Praktyka pokazuje, że te same przepisy w jednej specyfice lokalnej są idealne i dobrze funkcjonujące, w innych wymagają zmiany do oczekiwań gminnych radców prawnych lub oczekiwań organów nadzorujących co nie stanowi o ich błędzie tylko innej interpretacji osoby lub organu. W takich przypadkach udzielamy pomocy w bezpłatnym przeartykułowaniu dokumentu zgodnie z lokalnymi oczekiwaniami.

W przypadku gdy wprowadzone rozporządzenie dotyczące nowej procedury NK wymusi zmianę regulaminu instytucje które zakupiły wzory druków otrzymają bezpłatną aktualizację regulaminu.