WZORY DOKUMENTÓW DO NOWEJ USTAWY JUZ DOSTĘPNE

Posted by on wrz 10, 2023 in Aktualności

Już do nabycia nowy komplet wzorów dokumentów ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Komplet materiałów w cenie 500 zł opracowanych na zlecenie Fundacji Feniks niezbędnych po powołaniu nowego Zespołu Interdyscyplinarnego

Podmioty, które zamówiły poprzedni komplet cena nowego pakietu jedynie 300 zł.

Zapraszamy do nabycia wzorów dokumentów niezbędnych do funkcjonowania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych.

Pakiet materiałów zawiera Projekt Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 14 załączników:

  1. Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Uchwała Zespołu Interdyscyplinarnego (decyzje zespołu w formie uchwał), a) Uchwała decyzja zespołu podjęta większością głosów, b) Uchwała Zespołu bez głosowania (art. 9a ust 10a oraz 9b ust. 2 pkt 9 i 10), c) Uchwała Zespołu rozszerzenie składu GDP

3. Zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność art. 9b ust 8 pkt 3

4. Wniosek osób, o których mowa w ust. 11 lub 11a, o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej o osoby, o których mowa w ust. 11b–11d lub 12.

5. Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6. Informacja osoby stosującą przemoc domową o jej skierowaniu do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową wraz z informacją o podmiocie, który jej realizuje i zobowiązaniem do zgłoszenia się, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skierowania, do uczestnictwa w programie korekcyjnoedukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

7. Wzór zawiadomienia zawiadamia: a) starosty powiatu o skierowaniu osoby stosującej przemoc do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową wraz z  wniosek o przekazanie danych dotyczących terminów realizacji tych programów; b) grupy diagnostyczno-pomocową o skierowaniu osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

8. Wzór wezwania osoby stosującej przemoc domową do przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 6 pkt 2.

9. Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

10. Wzór zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową

11. Wniosek Przewodniczącego do GDP o przekazanie informacji o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

12. Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

13. Uwagi przewodniczącego po dokonaniu analizy efektów działań GDP w ramach procedury NK

14. Karta monitoringu przemocy domowej po zakończeniu procedury NK

15. Protokół zakończenia procedury NK w sytuacji odstąpienia od dalszych czynności (art. 9h ust 1 pkt 2)

16. Protokół zakończenia procedury NK  w sytuacji ustania przemocy (art. 9h ust 1 pkt 1)

17. Wzór pisma ZI o wytypowanie do grupy diagnostyczno-pomocowej przedstawicieli instytucji po rozszerzeniu

18. Wzór zaproszenia osoby doświadczającej przemocy domowej

19. Wzór wezwania osoby stosującej przemoc

W celu złożenia zamówienia wypełnij, podpisz załączony Formularz Zamówienia i zeskanowany prześlij do nas na adres kontakt@fundacjafeniks.pl

1.Wzory aktów prawa miejscowego stanowiące przedmiot zamówienia, a potem sprzedaży i są przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS z siedzibą w Rzeszowie, i stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.) – dalej jako „Utwór”.

2.Jedynie Fundacji FENIKS Przysługuje pełne, nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa  majątkowe do Utworu.  Utwór oraz poszczególne jego części nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich, ani nie są sprzeczne z jakimikolwiek przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Utwór w całości został wykonany przez osoby działające na rzecz Fundacji „Feniks”.

3.Fundacja „Feniks” wyraża zgodę na dokonywanie opracowań i przeróbek przekazanego utworu przez Nabywcę w zakresie dozwolonego użytku osobistego na rzecz jedynie swojej gminy, jak również na potrzeby opracowania projektów aktów prawa miejscowego przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego, w strukturach których pozostaje Nabywca. 

4.Z zastrzeżeniem powyższego, żadna część przekazanych materiałów nie może być w żadnej formie przekazywana ani zbywana na rzecz innych podmiotów bez uprzedniego wyrażenia zgody przez Autora.

Należy pamiętać, że przekazywane dokumenty stanowią wzór propozycji dokumentu, który można zmienić i należy dostosować do specyficznych warunków lokalnych, w tym także uwzględniając lokalne oczekiwania organów nadzorujących. Praktyka pokazuje, że te same przepisy w jednej specyfice lokalnej są idealne i dobrze funkcjonujące, w innych wymagają zmiany do oczekiwań gminnych radców prawnych lub oczekiwań organów nadzorujących co nie stanowi o ich błędzie tylko innej interpretacji osoby lub organu. W takich przypadkach udzielamy pomocy w bezpłatnym przeartykułowaniu dokumentu zgodnie z lokalnymi oczekiwaniami.

W przypadku gdy wprowadzone rozporządzenie dotyczące nowej procedury NK wymusi zmianę regulaminu instytucje które zakupiły wzory druków otrzymają bezpłatną aktualizację regulaminu.

Read More »

Bezpłatny 50-cio godzinny KURS przygotowujący do pracy ze sprawcami przemocy z wykorzystaniem METODY Z DULUTH w ramach prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych

Posted by on sie 15, 2023 in Aktualności

rops_logo

W związku z realizacją przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS projektu: „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez przygotowanie kadr do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2” zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tylko i wyłącznie z terenu Województwa Podkarpackiego do udziału w bezpłatnym 50-cio godzinnych szkoleniu (5 dni – 2+3)

W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie pięciodniowego bezpłatnego profesjonalnego KURSU przygotowującego do prowadzania programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy.

Otrzymany Certyfikat upoważnia do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla sprawców przemocy*

*po spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie w sali szkoleniowej FUNDACJI FENIKS przy ul. Langiewicza 29a

Szkolenia realizowane będą w systemie dwóch modułów składających się kolejno z 2 i 3 dni po 10 godzin dydaktycznych każdy:
Moduł I (2 dni) – 30-31 października 2023 r. (poniedziałek -wtorek) godzina 9:00 – 17:00
Moduł II (3 dni) – 29 listopada 01 grudnia 2023 r. (środa – piątek) godzina 9:00 – 17:00

Każdy uczestnik szkolenia poza certyfikatem ukończenia kursu otrzyma komplet materiałów zawierający szczegółowy skrypt niezbędny do realizacji programu.

Szkolenia dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z powyższym udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ze względu na specyfikę programu Duluth pierwszeństwo udziału będą miały zgłoszenia par. Dlatego w pierwszej kolejności prosimy zgłoszenia dwóch osób (bez względu na płeć) z jednej instytucji lub współpracujących na jednym terenie. Liczba miejsc ograniczona więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłaszając uczestnicy deklarują udział we wszystkich dniach szkolenia. W celu zgłoszenia prosimy wydrukować załączony kwestionariusz zgłoszeniowy dokładnie przeczytać jego zapisy, wypełnić i podpisać przez kandydatów do udziału w kursie oraz odesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@fundacjafenisk.pl oraz oryginał w wersji papierowej na adres Fundacji.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 696 081 880 oraz mailowo kontakt@fundacjafeniks.pl

Read More »

SZKOLENIE Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży – rodzaje, symptomy, wsparcie.

Posted by on sty 28, 2023 in Aktualności

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Wychowawcy, Pedagodzy, Dyrektorzy wydziałów edukacji w Starostwie Powiatowym

W związku ze stale pogłębiającymi się problemami zdrowia psychicznego u młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, specyficznych symptomów i sposobów wsparcia potrzebnych w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom zapraszamy  na szkolenie:  Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży – rodzaje, symptomy, wsparcie.

Program szkolenia:

1. Czym jest zdrowie psychiczne? Uwarunkowania zdrowia psychicznego u młodzieży. 2. Zaburzenia zdrowia psychicznego a kryzys adolescencji – pomiędzy normą rozwojową a psychopatologią. 3. Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży: depresja i zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), choroby psychiczne, zaburzenia ze spektrum – objawy i charakterystyka. 4. Samouszkodzenia. Nastolatek w kryzysie suicydalnym – jak rozpoznawać, jak reagować? 5. Jak nauczyciel i wychowawca może wspierać ucznia z zaburzeniami psychicznymi?

Proponowane szkolenie będzie prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę na co dzień pracującego terapeutycznie z nastolatkami.

Joanna Sokołowska – Jachyra – psycholog z 17- letnim doświadczeniem zawodowym, psychoterapeuta i interwent kryzysowy, przez kilka lat związany ze strukturami MOPSu jako psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej. Facylitator oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, trener programu Chronimy Dzieci i Programu Wzmacniania Rodziny. Współfundator Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks, w której od początku pełni funkcję vice-prezesa. Ma doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa w Poradni Autyzmu, Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Aktualnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rozwoju TITUM. Prowadzi również własną praktykę psychologiczną udzielając pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i psychoterapii.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Sali szkoleniowej FUNDACJI FENIKS w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29a w dniu 28 lutego 2023 r.
w godzinach 9:00 – 15:00.

Cena szkolenia 230 zł od osoby,
jednakże przy zgłoszeniu minimum 3 osób z jednej instytucji cena szkolenia ulega obniżeniu do 200 zł od osoby.

Udostępnij nasz szkolenie na FACEBOOKu

Pytania oraz zgłoszenia na wypełnionym formularzy zgłoszeniowym prosimy przesłać na maila: kontakt@fundacjafeniks.pl ntakt@fundacjafeniks.pl lub pod numerem tel. 696081880

Read More »